23755083 1903837426297866 708403564130558134 n

          เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นาง อริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะสื่อมวลชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตามโครงการศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยของเมืองในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน จัดโดยเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุน สนับสนุนการส่งเริมสุขภาพ (สสส.) ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทศบาลเมืองน่าน นำคณะโดยนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุโดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการเมือง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การรณรงค์ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนด้วยอาศัยความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานภาคี 
          ในการนี้ นางวันเพ็ญ มังคละ อสม.ดีเด่น ระดับชาติ ประธานชมรมประธานชมรม อสม.เทศบาลเมืองน่าน ร่วมบรรยาย กรณี ความร่วมมือของชุมชนน้ำล้อม ในการบริหารจัดการชุมชนสู่ความยั่งยืน จากนั้น คณะศึกษาดูงานลงพื้นที่ชุมชนน้ำล้อม ชุมชนใกล้เคียง เยี่ยมชมโบราณสถาน ในพื้นที่ จังหวัดน่าน ด้วย

23755797 1903837536297855 3704623395830307198 n

23755363 1903837379631204 369501921927595701 n

23795054 1903837946297814 5506166431584899706 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top