23658661 1895381113810164 7142100734510167768 n

          บ.ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ เทศบาลเมืองน่าน จัดค่าย “เด็กดี@วังกาบราง ธรรมสถาน ภายใต้โครงการ “ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” หนุนเสริมเศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้างคนคู่คุณธรรม ปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและมีคุณธรรมโดยมี นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเปิดกิจกรรม
          ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ วังกาบราง ธรรมสถาน นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธาน เปิดกิจกรรม เด็กดี@วังกาบราง ภายใต้โครงการ “ไปรษณีย์ไทย เพื่อแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” เนื่องด้วย บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด (ปณท) ดำเนินงานโครงการ “ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนจังหวัดน่านสนับสนุนการขับเคลื่อนชีวิตและเศรษฐกิจ ด้วยจิตอาสาและเครือข่ายไปรษณีย์ทั่วประเทศ ที่น้อมนำ ศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาบูรณาการการทำงานตามหลัก “บ ว ร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ซึ่งมีเป้าหมายในการ “หนุนเสริมเศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้างคนคู่คุณธรรม” สนับสนุนและค่อยต่อยอดการพัฒนาหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ด้วยการสานพลังภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น สร้างการกินดี อยู่ดี มีคุณธรรม โดยได้กำหนดการจัดกิจกรรมค่าย “เด็กดี@ วังกาบราง ธรรมสถาน” ระหว่าง วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 เพื่อปลุกฝั่งคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิตใจ และสร้างความสามตระหนักถึงการปฏิบัติตนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ โดยนำร่องที่โรงเรียนในสังกัดเขตเทศบาล ได้แก่ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ โรงเรียนดรุณวิทยา โรงเรียนสามัคคีวิทยา รวมจำนวนนักเรียนได้ 130 คน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนจังหวัดน่านตลอดจนสะท้อนถึงอัตลักษณ์อันดีงามของวิถีชีวิตถึง ความเป็นเมืองพุทธ

23622360 1895380520476890 8208569466166422299 n

          ด้านนางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ต้องการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน จึงทำโครงการ “ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวทางขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง สร้างความสุขและเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายของไปรษณีย์ไทย โดยเน้นการทำงานบนพื้นฐานความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและทรัพยากรที่มีอยู่ของแต่ละพื้นที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ชุมชนทำงานอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่เน้นหลักศาสตร์พระราชา ซึ่งโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและการสร้างภาพลักษณ์ในจังหวัดน่านให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ต้องห้ามพลาดประจำภาคเหนือ

23658881 1895380713810204 6750855155871711172 n

23559704 1895380603810215 6257399013472968650 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

105524
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
227
422
1599
101744
6717
7790
105524

Your IP: 34.204.0.181
2019-05-24 19:49
Scroll to top