23658661 1895381113810164 7142100734510167768 n

          บ.ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ เทศบาลเมืองน่าน จัดค่าย “เด็กดี@วังกาบราง ธรรมสถาน ภายใต้โครงการ “ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” หนุนเสริมเศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้างคนคู่คุณธรรม ปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและมีคุณธรรมโดยมี นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเปิดกิจกรรม
          ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ วังกาบราง ธรรมสถาน นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธาน เปิดกิจกรรม เด็กดี@วังกาบราง ภายใต้โครงการ “ไปรษณีย์ไทย เพื่อแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” เนื่องด้วย บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด (ปณท) ดำเนินงานโครงการ “ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนจังหวัดน่านสนับสนุนการขับเคลื่อนชีวิตและเศรษฐกิจ ด้วยจิตอาสาและเครือข่ายไปรษณีย์ทั่วประเทศ ที่น้อมนำ ศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาบูรณาการการทำงานตามหลัก “บ ว ร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ซึ่งมีเป้าหมายในการ “หนุนเสริมเศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้างคนคู่คุณธรรม” สนับสนุนและค่อยต่อยอดการพัฒนาหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ด้วยการสานพลังภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น สร้างการกินดี อยู่ดี มีคุณธรรม โดยได้กำหนดการจัดกิจกรรมค่าย “เด็กดี@ วังกาบราง ธรรมสถาน” ระหว่าง วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 เพื่อปลุกฝั่งคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิตใจ และสร้างความสามตระหนักถึงการปฏิบัติตนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ โดยนำร่องที่โรงเรียนในสังกัดเขตเทศบาล ได้แก่ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ โรงเรียนดรุณวิทยา โรงเรียนสามัคคีวิทยา รวมจำนวนนักเรียนได้ 130 คน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนจังหวัดน่านตลอดจนสะท้อนถึงอัตลักษณ์อันดีงามของวิถีชีวิตถึง ความเป็นเมืองพุทธ

23622360 1895380520476890 8208569466166422299 n

          ด้านนางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ต้องการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน จึงทำโครงการ “ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวทางขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง สร้างความสุขและเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายของไปรษณีย์ไทย โดยเน้นการทำงานบนพื้นฐานความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและทรัพยากรที่มีอยู่ของแต่ละพื้นที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ชุมชนทำงานอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่เน้นหลักศาสตร์พระราชา ซึ่งโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและการสร้างภาพลักษณ์ในจังหวัดน่านให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ต้องห้ามพลาดประจำภาคเหนือ

23658881 1895380713810204 6750855155871711172 n

23559704 1895380603810215 6257399013472968650 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

Scroll to top