23517501 1894209763927299 3067140181274953380 n

          นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (Thailand Future cities Project) กรณี : การปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ฯ เพื่อออกแบบก่อสร้างและการจัดการ พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการศูนย์ท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนด้วยจักรยาน (ศูนย์ล่องน่าน) 
          เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมหรือกรณีการก่อสร้างศูนย์ท่องเที่ยววัฒนธรรม ด้วยจักรยาน (ศูนย์ล่องน่าน) ณ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์ ตามโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (Thailand Future cities Project) จากการที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชน (ศูนย์ล่องน่าน) ไปเมื่อ วันที่ 25 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ระหว่าง ALMEC Corporation และเทศบาลเมืองน่านโดยทางโครงการฯ ได้ขออนุมัติใช้พื้นที่ภายในและบริเวณโดยรอบของอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ตามแบบก่อสร้างและแบบจัดนิทรรศการสำหรับพัฒนาเป็นศูนย์ท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนด้วยจักรยาน (ศูนย์ล่องน่าน) ภายใต้งบประมาณสนับสนุนขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะได้ส่งมอบให้เป็นกรรมสิทธ์ของเทศบาทเมืองน่าน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดน่าน ต่อไป จึงได้มีการประชุมหารือเพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองเก่าน่าน ภายใต้แนวคิด “เทศบาลเมืองน่าน นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต” ต่อไป

23559428 1894209500593992 811926881330246415 n

23561278 1894212353927040 6559497611855054719 n

23621228 1894209910593951 4388190256314676546 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

Scroll to top