23519077 1894215990593343 1817033956953068 n

          กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่านเดินหน้าเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบอาหารกลางวันและนักเรียนแกนนำ โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ“น่านโมเดล เด็กไทยแก้มใส” มุ่งหวังให้เกิดการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ สำหรับเด็กในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างครบวงจร พัฒนาเมนูอาหารอย่างปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการและเสริมสร้างสุขภาวะให้แก่เด็กในโรงเรียน
          วานนี้ (14 พ.ย.60) กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่านจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “เด็กไทยแก้มใส” เจริญรอยตามพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการร่วมสร้างคุณภาพและทักษะชีวิตให้เด็กไทย โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมบรรยายให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ นางรดา เพ็ชรขัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองน่านเผยกับทีมข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่านว่า จากจุดเริ่มต้นในการทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พบเด็กไทยยังมีภาวะขาดสารอาหารอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งในเมืองและถิ่นทุรกันดาร พระองค์จึงได้ทรงงานเพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยมีภาวะโภชนาการและสุขภาพตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เป็นแบบอย่างตลอดระยะเวลา 35 ปีผ่านมา โดยมีพระราชดำรัสถึงจุดมุ่งหมายในการทรงงานว่า “ทำอย่างไรให้เยาวชนที่อยู่ในวันศึกษาเล่าเรียนนั้นจะมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะสร้างเสริมสติปัญญาเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อภูมิลำเนาและสังคมสืบต่อไป” สิ่งที่พระองค์ได้ทรงงานนั้น ก่อประโยชน์ต่อเยาวชนไทยอย่างมากมาย ทำให้เกิดโครงการที่เป็นการพัฒนาสุขภาพ และการศึกษาของเด็กๆ ในทุกถิ่นฐาน ทั้งท้องถิ่นทุรกันดาร ชายแดนไทย และโรงเรียนในเมือง ซึ่งกรอบการทรงงานนี้ยังได้ถูกนำไปใช้เป็นแบบอย่างอีกกว่า 95 โรงเรียน ในภูมิภาคเอเชีย 10 ประเทศ สำหรับงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กรมอนามัยสำนักงานคระกรรมการอาหารและยาสำนักงานพัฒนานโยบายคุณภาพระหว่างประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ การส่งเริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย การส่งเริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและคณะกรรมการการอาหารแห่งชาติ

23473065 1894215987260010 5376880102471004846 n

          โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสแห่งแรก โดยได้จัดทำ โครงการ “เด็กไทยแก้มใส” ตามแนวทางการดำเนินงานและเจริญรอยตามพระราชดำริ เพื่อให้เกิดการขยายผลไปยังภาคประชาชน ซึ่งขณะนี้ได้ขยายผลโครงการไปยังโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่านครบทุกโรงเรียนรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 2 แห่ง ซึ่งได้จัดทำแนวทางไว้ ดังนี้ 8 กิจกรรม ได้แก่ 1.การเกษตรในโรงเรียน 2.สหกรณ์นักเรียน 3.กรจัดการบริการอาหารของโรงเรียน 4.การติดตามภาวะโภชนาการ 5.การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6.การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7.การจัดบริการสุขภาพ 8.การเรียนรู้ : เกษตรโภชนาการ และสุขภาพอนามัย 

23519267 1894215903926685 3018730848062863052 n


          โดยมีเป้าหมายที่จะให้เด็กนักเรียนทุกคน มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ใฝ่เรียนรู้ซื่อสัตย์ประหยัด อดทนไปพร้อมๆกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนจากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ ในการดำเนินงาน “ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส” เพื่อนำไปสู่ต้นแบบและในการถ่ายทอดการดำเนินกิจกรรมขยายผลต่อไป รวมทั้งโอกาสในการผลักดันนโยบายด้านการอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของเด็ก ให้เป็นการรับรู้และเกิดความตระหนักของผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการสร้างสุขภาพในเด็กและเยาวชนในเทศบาลเมืองน่าน

23519029 1894215760593366 1531607239827643316 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

Scroll to top