23518845 1894205740594368 4413789528774160358 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองชัยภูมิ จาการที่เทศบาลเมืองชัยภูมิได้วางยุทธศาสตร์พัฒนาเทศบาลฯให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน สอดคล้องตามบริบทของเมืองชัยภูมิ โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองน่านดังกล่าว
          เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองชัยภูมิ จากการที่เทศบาลเมืองน่านเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด เทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปี 2559 และได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เป็น “ชุมชนปลอดภัยระดับโลก”(A Safe Community) ซึ่งมีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ในหลายรูปแบบ การสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนตลอดจนการสร้างภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความสำคัญแนวทางอารสถาปัตย์ (Universal Design) ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มวัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดน่านโดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน คณะจากเทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงได้เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบท เมืองชัยภูมิ ต่อไป

23472885 1894205530594389 6783079143380920501 n

23473069 1894205737261035 408494272558959797 n

23517525 1894205733927702 3775854342260149997 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

Scroll to top