23559692 1894201070594835 1217017390463966518 n

          เมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์พร้อมด้วย นางลัดดา ฝายนันชัย รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองน่าน กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองน่าน ได้ให้การต้อนรับ นายถวิล ทานศิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นายสะริภณ จันทร์ติ๊บ รองนายกฯ นางสาวอรพินท์ คำเขียว ผอ.กองการศึกษา และคณะ โดยรองนายกเทศมนตรีเมืองน่านได้บรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงพื้นที่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (LTC) ประจำปี 2560 และแนวทางการดำเนินงาน Long Term Care [LTC] ในปี 2561 แผนการดำเนินโครงการของกองทุนที่เป็นประโยชน์กับประชาชน จากการที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขและกองทุน สปสช. มีนโยบายดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ผ่านโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณะสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีสภาวะพิ่งพิงฯ ผ่านคนไกที่สำคัญคือ ผู้จัดการดูแล (Care manager) ผู้ดูแล (Caregiver) โดยมีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) นอกจากนี้ในที่ประชุมได้นำเสนอแผนปฏิบัติงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 จำนวน 84 แผนงาน

23559946 1894200943928181 8261795065317251262 n

          กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองน่าน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2552 ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปี ที่ผ่านมามีภารกิจสร้างหลักประกันสุขภาพให้เกิดขึ้นกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ภายไต้ยุทธศาสตร์ของกองทุน คือ การป้องกันและโรคไม่ติดต่อ การควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ การลดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ การปฏิบัติการอาหารปลอดภัย และการลดปัญกาในเด็กและเยาวชน เพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมาย คือ “เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน” กองทุน สปสช. เทศบาลเมืองน่าน มุ่งใส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 1. กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริหารสุขภาพของหน่วยบริการ สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2. กิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนให้กลุ่ม/องค์กรหรือประชาชนและหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ 3. กิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนและเสริมกิจกรรมสร้างเสริมป้องกันฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิทั้งเด็กเล็ก ผู้พิการและผู้สูงอายุ 4. กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 5. กิจกรรม/โครงการกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่โดยได้รับงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองน่าน กองทุน สปสช. เทศบาลเมืองน่านได้จัดทำประเด็นหลัก มุ่งเน้นในการดำเนินงานระหว่างปี 2559-2561 ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันและลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2. ยุทธศาสตร์การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ พิการ 4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาหารปลอดภัย 5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเมื่อปลอดภัย (ลดอุบัติเหตุ-แอลกอฮอล์) 6. การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน รายระเอียดเพิ่มเติม กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองน่าน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 054 710234 ต่อ 107

23561614 1894201133928162 2171555066109106757 n

23622481 1894201080594834 581417984797564979 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

Scroll to top