23316482 1887310097950599 8287337457643445343 n

          ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองน่าน นายเอกฉันท์ มูลศรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดน่าน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดน่าน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้จังหวัดน่านดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประรัฐ ประจำจังหวัด มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางและบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ กำกับ ติดตามและเร่งรัดจัดสรรพื้นที่ให้กับผู้ลงทะเบียนและการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจังหวัดน่านได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดน่าน เรียบร้อยแล้ว

23316842 1887309957950613 9181565664856664067 n

          ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงสาธารณสุข ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท ได้แก่ ตลาดประชารัฐ Green Market ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้ม ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม และ / หรือเพิ่มวันทำการเพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้มีโอกาสค้าขาย ส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายให้มีพื้นที่การค้าขาย โดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ ระหว่างวันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2560 และให้ดำเนินการเปิดตลาดพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

23244329 1887309861283956 6546558580806061624 n

23316522 1887309961283946 4139867508953942550 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่านโทร 0 54710 234 ต่อ102 www.nancity.go.th

Scroll to top