23316482 1887310097950599 8287337457643445343 n

          ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองน่าน นายเอกฉันท์ มูลศรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดน่าน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดน่าน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้จังหวัดน่านดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประรัฐ ประจำจังหวัด มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางและบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ กำกับ ติดตามและเร่งรัดจัดสรรพื้นที่ให้กับผู้ลงทะเบียนและการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจังหวัดน่านได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดน่าน เรียบร้อยแล้ว

23316842 1887309957950613 9181565664856664067 n

          ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงสาธารณสุข ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท ได้แก่ ตลาดประชารัฐ Green Market ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้ม ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม และ / หรือเพิ่มวันทำการเพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้มีโอกาสค้าขาย ส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายให้มีพื้นที่การค้าขาย โดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ ระหว่างวันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2560 และให้ดำเนินการเปิดตลาดพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

23244329 1887309861283956 6546558580806061624 n

23316522 1887309961283946 4139867508953942550 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่านโทร 0 54710 234 ต่อ102 www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

018421
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
223
288
511
15155
3721
9891
18421

Your IP: 54.234.228.78
2018-12-10 18:38
Scroll to top