23316568 1885596744788601 4697473435324102322 n

          ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)เทศบาลเมืองน่าน ครั้งที่ 1/2561 สรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการดำเนินโครงการการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560 (LTC) พร้อมนำเสนอแผนปฏิบัติงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 
          7 พ.ย.2560 ณ ห้องประชุมอาคารประหยัดพลังงาน สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล เมืองน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองน่าน ครั้งที่ 1/2561 พร้อมด้วยนายเสริม ลอวิดาล ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธาน กองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน คนที่ 1 นพ.คณิต ตันติศิริวิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธาน กองทุนสปสช.เทศบาลเมืองน่าน คนที่ 2 คณะกรรมการ คณะทำงานฝ่ายต่างๆและนางลัดดา ฝายนันชัย รองปลัดเทศบาล เมืองน่าน รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองน่าน กรรมการและเลขานุการ โดยในที่ประชุมมีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (LTC) ประจำปี 2560 และแนวทางการดำเนินงาน Long Term Care [LTC] ในปี 2561 จากการที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขและกองทุน สปสช. มีนโยบายดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ผ่านโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ผ่านคนไกที่สำคัญคือผู้จัดการดูแล (Care manager) ผู้ดูแล (Caregiver) โดยมีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan)) นอกจากนี้ในที่ประชุมได้นำเสนอแผนปฏิบัติงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 จำนวน 84 แผนงาน

23319479 1885596738121935 2696746934138792017 n


          กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองน่าน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปี ที่ผ่านมา มีภารกิจสร้างหลักประกันสุขภาพให้เกิดขึ้นกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ภายไต้ยุทธศาสตร์ของกองทุน คือ การป้องกันและลดโรคไม่ติดต่อ การควบคุมและป้องกันโรค ไม่ติดต่อ การลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ การปฏิบัติการอาหารปลอดภัย และการลดปัญหาในเด็กและเยาวชน เพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมาย คือ “เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน” กองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน มุ่งส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ 1.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริหารสุขภาพของหน่วยบริการ สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่ม/องค์กรหรือประชาชนและหน่วยงานอื่นในพื้นที่ 3.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนและเสริมกิจกรรมสร้างเสริมป้องกันฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิทั้งเด็กเล็ก ผู้พิการและผู้สูงอายุ 4.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 5.กิจกรรม/โครงการกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 

23244459 1885596368121972 5847304834157708594 n


          โดยได้รับงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองน่าน กองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่านได้จัดทำประเด็นหลัก มุ่งเน้นในการดำเนินงานระหว่าง ปี 2559-2561 ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันและลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2.ยุทธศาสตร์การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 3.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 4.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาหารปลอดภัย 5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเมืองปลอดภัย (ลดอุบัติเหตุ-แอลกอฮอล์) 6.การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน รายละเอียดเพิ่มเติม กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองน่าน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 054 710234 ต่อ 107

23231303 1885596354788640 4959122139825109420 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่านโทร 0 54710 234 ต่อ102www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

018428
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
230
288
518
15155
3728
9891
18428

Your IP: 3.80.218.53
2018-12-10 19:16
Scroll to top