23316568 1885596744788601 4697473435324102322 n

          ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)เทศบาลเมืองน่าน ครั้งที่ 1/2561 สรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการดำเนินโครงการการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560 (LTC) พร้อมนำเสนอแผนปฏิบัติงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 
          7 พ.ย.2560 ณ ห้องประชุมอาคารประหยัดพลังงาน สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล เมืองน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองน่าน ครั้งที่ 1/2561 พร้อมด้วยนายเสริม ลอวิดาล ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธาน กองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน คนที่ 1 นพ.คณิต ตันติศิริวิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธาน กองทุนสปสช.เทศบาลเมืองน่าน คนที่ 2 คณะกรรมการ คณะทำงานฝ่ายต่างๆและนางลัดดา ฝายนันชัย รองปลัดเทศบาล เมืองน่าน รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองน่าน กรรมการและเลขานุการ โดยในที่ประชุมมีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (LTC) ประจำปี 2560 และแนวทางการดำเนินงาน Long Term Care [LTC] ในปี 2561 จากการที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขและกองทุน สปสช. มีนโยบายดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ผ่านโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ผ่านคนไกที่สำคัญคือผู้จัดการดูแล (Care manager) ผู้ดูแล (Caregiver) โดยมีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan)) นอกจากนี้ในที่ประชุมได้นำเสนอแผนปฏิบัติงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 จำนวน 84 แผนงาน

23319479 1885596738121935 2696746934138792017 n


          กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองน่าน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปี ที่ผ่านมา มีภารกิจสร้างหลักประกันสุขภาพให้เกิดขึ้นกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ภายไต้ยุทธศาสตร์ของกองทุน คือ การป้องกันและลดโรคไม่ติดต่อ การควบคุมและป้องกันโรค ไม่ติดต่อ การลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ การปฏิบัติการอาหารปลอดภัย และการลดปัญหาในเด็กและเยาวชน เพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมาย คือ “เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน” กองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน มุ่งส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ 1.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริหารสุขภาพของหน่วยบริการ สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่ม/องค์กรหรือประชาชนและหน่วยงานอื่นในพื้นที่ 3.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนและเสริมกิจกรรมสร้างเสริมป้องกันฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิทั้งเด็กเล็ก ผู้พิการและผู้สูงอายุ 4.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 5.กิจกรรม/โครงการกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 

23244459 1885596368121972 5847304834157708594 n


          โดยได้รับงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองน่าน กองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่านได้จัดทำประเด็นหลัก มุ่งเน้นในการดำเนินงานระหว่าง ปี 2559-2561 ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันและลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2.ยุทธศาสตร์การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 3.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 4.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาหารปลอดภัย 5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเมืองปลอดภัย (ลดอุบัติเหตุ-แอลกอฮอล์) 6.การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน รายละเอียดเพิ่มเติม กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองน่าน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 054 710234 ต่อ 107

23231303 1885596354788640 4959122139825109420 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่านโทร 0 54710 234 ต่อ102www.nancity.go.th

Scroll to top