23168044 1884232061591736 7736868255363124421 n

          6 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นาย ณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายธีระ คฤหานนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมหารือกับคณะที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน และมหาวิทยาลัยพะเยา สืบเนื่องจาก กรมการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มีประกาศ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งได้มีประกาศฯ เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 9 กุมพาพันธ์ 2560 และประกาศเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กุมพาพันธ์ 2560 ไปแล้วนั้น 

23168045 1884231988258410 6293475241668945432 n

          กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้พิจารณาในการสนับสนุนข้อเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ (ภาคเหนือ)ของเทศบาลเมืองน่าน ดังประกาศ กรมการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาในการสนับสนุนโครงการฯ ตามประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง และโปร่งใส จึงได้มีการชี้แจ้งขั้นตอนการดำเนินงานดังกล่าว โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากกรมการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ราว 22 ล้านบาทเศษ

23172930 1884231918258417 5043024545827031736 n

23231365 1884231911591751 8802351782604405399 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top