23244007 1884225804925695 5098744394662418227 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานประชุมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เด็กไทยแก้มใส” โดยมุ่งหวังให้เกิดการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ สำหรับเด็กในโรงเรียนอย่างครบวงจรและเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาอาหารโภชนาการและสุขภาพเด็กโรงเรียน
          โครงการ “เด็กไทยแก้มใส” เจริญรอยตามพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการร่วมสร้างคุณภาพและทักษะชีวิตให้เด็กไทย จากจุดเริ่มต้นในการทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พบเด็กไทยยังมีภาวะขาดสารอาหารอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งในเมืองและถิ่นทุรกันดาร พระองค์จึงได้ทรงงานเพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยมีภาวะโภชนาการและสุขภาพตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เป็นแบบอย่างตลอดระยะเวลา 35 ปีผ่านมา โดยมีพระราชดำรัสถึงจุดมุ่งหมายในการทรงงานว่า “ทำอย่างไรให้เยาวชนที่อยู่ในวันศึกษาเล่าเรียนนั้นจะมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะสร้างเสริมสติปัญญาเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อภูมิลำเนาและสังคมสืบต่อไป” สิ่งที่พระองค์ได้ทรงงานนั้น ก่อประโยชน์ต่อเยาวชนไทยอย่างมากมาย ทำให้เกิดโครงการที่เป็นการพัฒนาสุขภาพ และการศึกษาของเด็กๆ ในทุกถิ่นฐาน ทั้งท้องถิ่นทุรกันดาร ชายแดนไทย และโรงเรียนในเมือง ซึ่งกรอบการทรงงานนี้ยังได้ถูกนำไปใช้เป็นแบบอย่างอีกกว่า 95 โรงเรียน ในภูมิภาคเอเชีย 10 ประเทศ สำหรับงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กรมอนามัยสำนักงานคระกรรมการอาหารและยา สำนักงานพัมนานโยบายคุณภาพระหว่างประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ การส่งเริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย การส่งเริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและคณะกรรมการการอาหารแห่งชาติ

23172390 1884225414925734 1511613759408002711 n
          โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส โดยได้จัดทำ โครงการ “เด็กไทยแก้มใส” ตามแนวทางการดำเนินงานและเจริญรอยตามพระราชดำริ เพื่อให้เกิดการขยายผลไปตามภาคประชาชน ซึ่งได้จัดทำแนวทางไว้ ดังนี้ 8 กิจกรรม ได้แก่ 1.การเกษตรในโรงเรียน2.สหกรณ์นักเรียน3.กรจัดการบริการอาหารของโรงเรียน4.การติดตามภาวะโภชนาการ5.การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน6.การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7.การจัดบริการสุขภาพ และ8.การเรียนรู้ : เกษตรโภชนาการ และสุขภาพอนามัย ปัจจุบันได้ขายผลไปยังโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่านทั้ง 3 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีก 2 แห่ง

23231143 1884225278259081 2628350155630523175 n
          โดยมีเป้าหมายที่จะให้เด็กนักเรียนทุกคน มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ใฝ่เรียนรู้ซื่อสัตย์ประหยัด อดทนไปพร้อมๆกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนจากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ ในการดำเนินงาน “ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส” เพื่อนำไปสู่ต้นแบบและในการถ่ายทอดการดำเนินกิจกรรมขยายผลต่อไป รวมทั้งโอกาสในการผลักดันนโยบายด้านการอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของเด็ก ให้เป็นการรับรู้และเกิดความตระหนักของผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการสร้างสุขภาพในเด็กและเยาวชนในเทศบาลเมืองน่าน

23316814 1884226911592251 5710546063483078274 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

018459
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
261
288
549
15155
3759
9891
18459

Your IP: 3.80.218.53
2018-12-10 20:57
Scroll to top