23244007 1884225804925695 5098744394662418227 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานประชุมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เด็กไทยแก้มใส” โดยมุ่งหวังให้เกิดการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ สำหรับเด็กในโรงเรียนอย่างครบวงจรและเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาอาหารโภชนาการและสุขภาพเด็กโรงเรียน
          โครงการ “เด็กไทยแก้มใส” เจริญรอยตามพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการร่วมสร้างคุณภาพและทักษะชีวิตให้เด็กไทย จากจุดเริ่มต้นในการทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พบเด็กไทยยังมีภาวะขาดสารอาหารอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งในเมืองและถิ่นทุรกันดาร พระองค์จึงได้ทรงงานเพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยมีภาวะโภชนาการและสุขภาพตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เป็นแบบอย่างตลอดระยะเวลา 35 ปีผ่านมา โดยมีพระราชดำรัสถึงจุดมุ่งหมายในการทรงงานว่า “ทำอย่างไรให้เยาวชนที่อยู่ในวันศึกษาเล่าเรียนนั้นจะมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะสร้างเสริมสติปัญญาเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อภูมิลำเนาและสังคมสืบต่อไป” สิ่งที่พระองค์ได้ทรงงานนั้น ก่อประโยชน์ต่อเยาวชนไทยอย่างมากมาย ทำให้เกิดโครงการที่เป็นการพัฒนาสุขภาพ และการศึกษาของเด็กๆ ในทุกถิ่นฐาน ทั้งท้องถิ่นทุรกันดาร ชายแดนไทย และโรงเรียนในเมือง ซึ่งกรอบการทรงงานนี้ยังได้ถูกนำไปใช้เป็นแบบอย่างอีกกว่า 95 โรงเรียน ในภูมิภาคเอเชีย 10 ประเทศ สำหรับงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กรมอนามัยสำนักงานคระกรรมการอาหารและยา สำนักงานพัมนานโยบายคุณภาพระหว่างประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ การส่งเริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย การส่งเริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและคณะกรรมการการอาหารแห่งชาติ

23172390 1884225414925734 1511613759408002711 n
          โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส โดยได้จัดทำ โครงการ “เด็กไทยแก้มใส” ตามแนวทางการดำเนินงานและเจริญรอยตามพระราชดำริ เพื่อให้เกิดการขยายผลไปตามภาคประชาชน ซึ่งได้จัดทำแนวทางไว้ ดังนี้ 8 กิจกรรม ได้แก่ 1.การเกษตรในโรงเรียน2.สหกรณ์นักเรียน3.กรจัดการบริการอาหารของโรงเรียน4.การติดตามภาวะโภชนาการ5.การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน6.การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7.การจัดบริการสุขภาพ และ8.การเรียนรู้ : เกษตรโภชนาการ และสุขภาพอนามัย ปัจจุบันได้ขายผลไปยังโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่านทั้ง 3 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีก 2 แห่ง

23231143 1884225278259081 2628350155630523175 n
          โดยมีเป้าหมายที่จะให้เด็กนักเรียนทุกคน มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ใฝ่เรียนรู้ซื่อสัตย์ประหยัด อดทนไปพร้อมๆกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนจากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ ในการดำเนินงาน “ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส” เพื่อนำไปสู่ต้นแบบและในการถ่ายทอดการดำเนินกิจกรรมขยายผลต่อไป รวมทั้งโอกาสในการผลักดันนโยบายด้านการอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของเด็ก ให้เป็นการรับรู้และเกิดความตระหนักของผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการสร้างสุขภาพในเด็กและเยาวชนในเทศบาลเมืองน่าน

23316814 1884226911592251 5710546063483078274 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top