23031593 1880771555271120 5552681287893699004 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดการแข่งเรือเล็กพิเศษ12 ฝีพาย หนึ่งในกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงส่งเสริมการท่องเที่ยว ปลอดเหล้า-เบียร์ และเบื่อประทัด ประจำปี 2560 โดยความร่วมมือของเทศบาลเมืองน่าน ชมรมหัวหน้าบ้านเขตเทศบาลเมืองน่าน สนง.วัฒนธรรม จ.น่าน สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองน่าน เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สสส.และองค์กรภาคี
          3 พ.ย.2560 ณ อาคารกองอำนวยการงานปะเพณีแข่งเรือ จ.น่าน ริมแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดการแข่งเรือเล็กพิเศษ 12 ฝีพาย หนึ่งในกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงส่งเสริมการท่องเที่ยว ปลอดเหล้า-เบียร์ และเบื่อประทัด ประจำปี 2560 โดยมี นายประหยัด ส่งเนตร ประธานชมรมหัวหน้าบ้านเขตเทศบาลเมืองน่าน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์งานประเพณีแข่งเรือของจังหวัดน่านให้คงไว้สืบไป พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ได้มีกิจกรรมที่แสดงออกซึ่งความสามัคคีปรองดอง ก่อให้เกิดการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ช่วยเหลือซึ่งกันและ โดยจัดให้มีการแข่งขันเรือเล็กพิเศษ 12 ฝีพาย ในเขตเทศบาลเมืองน่านจากชุมชนต่างๆ ต่างพากันนำเรือมาฝึกซ้อมการพายเรือในช่วงที่ผ่านมาและทำการแข่งขันเรือเล็กพิเศษในครั้งนี้อย่างขะมักเขม้น โดยมีนักท่องเที่ยว ชาวบ้านทั้งเยาวชน คนหนุ่มสาว และผู้สูงอายุ ต่างพากันมานั่งชม พร้อมทั้งให้กำลังใจฝีพายจากชุมชนต่างๆที่บริเวณริมแม่น้ำน่าน

23031668 1880771548604454 8741144061261986017 n

          นายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวเพิ่มเติมว่า ในภาคค่ำของวันลอยกระทงวันนี้ (วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือวันยี่เป็ง) เทศบาลเมืองน่านและหน่วยงานภาคีจัดให้มีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนและเยาวชน การประกวดหนู๋น้อยนพมาศ การประกวดนักร้อง-หางเครื่อง การจัดพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงแสงสว่างการประดับประดาโคมไฟบริเวณริมแม่น้ำน่าน เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไปร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ณ บริเวณสวนสาธารณะ ริมแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือดังกล่าว

23130907 1880771435271132 3082698101326057568 n

23131585 1880771441937798 3667916552379065603 n

 

ทัตติ งานอ่อน /ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

Scroll to top