23130944 1879627295385546 7456763314887656649 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน ให้การต้อนรับ นาย ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิตและคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (The Project for Promoting Sustainability In Future Cities Of Thailand : TFCP) โดยความร่วมมือของ เทศบาลเมืองน่าน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) และองค์กรภาคี

22886304 1879628168718792 2691258376112605601 n

          เมื่อเร็วๆมานี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากเทศบาลนครรังสิต มีแนวทางขับเคลื่อนเมืองด้วยวิสัยทัศน์ การพัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข ตลอดจนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครรังสิตที่เป็นศูนย์กลางความเจริญเติบโตของภูมิภาค (Smart Growth)เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้ามีบทบาทในกระบวนการบริหารจัดการเมือง จึงได้เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเมืองสู่ความยั่งยืน ณ เทศบาลเมืองน่านและในพื้นที่จังหวัดน่านดังกล่าว

23231490 1879627298718879 2327246546071705852 n

          ด้านนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวว่าเมื่อเร็วๆมานี้ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองน่านสู่ “นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต” ระหว่างเทศบาลเมืองน่านและ ALMEC Corporation โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ทั้งนี้เพื่อขัยเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองน่านสู่ “นครแห่งความสุข ... เมืองเก่าที่มีชีวิต” ให้ประชาชนอนุรักษ์ ฟื้นฟูวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการปรับตัวกับความเจริญที่เข้ามาและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งใส่ใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

23131013 1879628712052071 6784766496580051089 n

          การลงนามดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองนำร่องโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ครั้งที่ 2 [The Project for Promoting Sustainability in Future Cities of Thailand/ Second Plenary Workshop for SFCI Model City Projects]การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองนำร่องโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ครั้งที่ 2 [The Project for Promoting Sustainability in Future Cities of Thailand/ Second Plenary Workshop for SFCI Model City Projects] โดยนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร ร่วมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ หลังจากที่เทศบาลเมืองน่านได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 เมืองนำร่องในประเทศไทยภายใต้แนวคิด "น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต"

23131933 1879627292052213 657595065537544334 n

          เพื่อรายงานและพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต รวมทั้งพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน และข้อเสนอโครงการนำร่องเพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานจาก JICA ของเมืองนำร่อง 6 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองกระบี่ เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลเมืองพนัสนิคม และเทศบาลนครพิษณุโลก โดยเมืองนำร่องแต่ละแห่งได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำร่างแผนพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม และได้นำเสนอวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาเมือง รวมทั้งโครงการนำร่องต่อที่ประชุม ทั้งนี้ การดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าการริเริ่มการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืนเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายที่สำคัญอย่างหนึ่งที่สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนโดยท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการพัฒนาโดยประชาชนเป็นศูนย์กลาง

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

Scroll to top