23130944 1879627295385546 7456763314887656649 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน ให้การต้อนรับ นาย ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิตและคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (The Project for Promoting Sustainability In Future Cities Of Thailand : TFCP) โดยความร่วมมือของ เทศบาลเมืองน่าน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) และองค์กรภาคี

22886304 1879628168718792 2691258376112605601 n

          เมื่อเร็วๆมานี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากเทศบาลนครรังสิต มีแนวทางขับเคลื่อนเมืองด้วยวิสัยทัศน์ การพัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข ตลอดจนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครรังสิตที่เป็นศูนย์กลางความเจริญเติบโตของภูมิภาค (Smart Growth)เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้ามีบทบาทในกระบวนการบริหารจัดการเมือง จึงได้เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเมืองสู่ความยั่งยืน ณ เทศบาลเมืองน่านและในพื้นที่จังหวัดน่านดังกล่าว

23231490 1879627298718879 2327246546071705852 n

          ด้านนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวว่าเมื่อเร็วๆมานี้ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองน่านสู่ “นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต” ระหว่างเทศบาลเมืองน่านและ ALMEC Corporation โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ทั้งนี้เพื่อขัยเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองน่านสู่ “นครแห่งความสุข ... เมืองเก่าที่มีชีวิต” ให้ประชาชนอนุรักษ์ ฟื้นฟูวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการปรับตัวกับความเจริญที่เข้ามาและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งใส่ใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

23131013 1879628712052071 6784766496580051089 n

          การลงนามดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองนำร่องโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ครั้งที่ 2 [The Project for Promoting Sustainability in Future Cities of Thailand/ Second Plenary Workshop for SFCI Model City Projects]การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองนำร่องโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ครั้งที่ 2 [The Project for Promoting Sustainability in Future Cities of Thailand/ Second Plenary Workshop for SFCI Model City Projects] โดยนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร ร่วมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ หลังจากที่เทศบาลเมืองน่านได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 เมืองนำร่องในประเทศไทยภายใต้แนวคิด "น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต"

23131933 1879627292052213 657595065537544334 n

          เพื่อรายงานและพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต รวมทั้งพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน และข้อเสนอโครงการนำร่องเพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานจาก JICA ของเมืองนำร่อง 6 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองกระบี่ เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลเมืองพนัสนิคม และเทศบาลนครพิษณุโลก โดยเมืองนำร่องแต่ละแห่งได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำร่างแผนพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม และได้นำเสนอวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาเมือง รวมทั้งโครงการนำร่องต่อที่ประชุม ทั้งนี้ การดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าการริเริ่มการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืนเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายที่สำคัญอย่างหนึ่งที่สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนโดยท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการพัฒนาโดยประชาชนเป็นศูนย์กลาง

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

072022
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
262
167
1200
25509
48113
9209
72022

Your IP: 34.203.213.116
2019-01-17 17:04
Scroll to top