22894145 1879615525386723 5718047181527884838 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริการงานพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน รุ่น 4 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 
          เมื่อเร็วๆมานี้ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถานบันพระปกเกล้า โดยนายกเทศมนตรีเมืองน่านได้บรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงแนวนโยบายสำคัญของการบริหารงานเทศบาลเมืองน่านที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการพัฒนาเมือง จากการที่วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริการงานพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน รุ่น 4 ซึ่งในหลักสูตร ฯ กำหนดให้มีการจัดทำเอกสารวิชาการเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์จากการศึกษาอบรมในหลักสูตร โดยได้ศึกษาดูงานในพื้นที่เทศบาลเมืองน่านดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมของชุมชนเทศบาลเมืองน่าน เยี่ยมกระบวนการผลิตพูดคุยแลกเปลี่ยนการบริการน้ำประปา ณ สำนักงานการประปาภูมิภาคน่าน รวมถึงการพูดคุยประเด็น แลกเปลี่ยนการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับภาคีต่าง ๆ 

23132054 1879615425386733 6467437104318131416 n

          นายกเทศมนตรีกล่าวว่านโยบายพัฒนาเมืองมีหลายด้านโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการเมืองและด้านการท่องเที่ยวที่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่านมีพื้นที่ 7.6 ตารางกิโลเมตร ประชากร 20,300 คน ชาวน่านเห็นตรงกันว่าที่นี่คือห้องรับแขกของจังหวัดน่าน ต้องการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดดูแลหน้าบ้านของตน รถรางนำเที่ยวของเทศบาลเมืองน่าน สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมในทุกชุมชน ผู้สูงอายุสามารถกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่วทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ตามโครงการอบรมภาษาต่างประเทศผู้สูงอายุ นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในความเป็นเจ้าบ้านที่ดี เป็นอีกวิถีหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีศักยภาพรองรับด้านการท่องเที่ยว หากทุกคนมีส่วนร่วมแล้วจะเห็นได้ว่าความสุข ความภูมิใจในการเป็นเจ้าของ “ห้องรับแขก” เกิดขึ้นและต้องการช่วยกันรักษาดูแล นั่นหมายถึงทำให้สามารถกำหนดเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยเฉพาะหลักการสำคัญคือ การน้อมนำเอาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ “การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาปรับใช้เพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนของการตัดสินใจและมีเป้าหมายชัดเจนไปในทิศทางเดียวกัน ทุกคนจะเดินตามเส้นทางสู่เป้าหมายที่สำเร็จ นำไปสู่การวัดผลที่มีคุณภาพได้

23130696 1879617972053145 7211768059343458370 n

          สถาบันพระปกเกล้า( King Prajadhipok's Institute) เป็นนิติบุคคลอยู่ในกำกับดูแลของประธานรัฐสภา โดยมีสภาสถาบันพระปกเกล้าเป็นองค์กรบริหารสูงสุด ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการ ซึ่งจะครอบคลุมถึงเรื่องของการวิจัย การจัดการศึกษา อบรม และเผยแพร่ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย และการเมืองการปกครอง รวมทั้งให้บริการคำแนะนำปรึกษาด้านการบริหารปกครองบ้านเมืองที่ดี ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบงานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน

23131592 1879615432053399 2808180946457280662 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

Scroll to top