23231214 1879592672055675 3267293458901212469 n

          สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดน่าน เตรียมจัดกิจกรรมทำบุญประจำปี มอบทุนแก่ผู้สูงอายุ และเยาวชนที่ยากไร้และมุทิตาจิตนายแพทย์ บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ประธานที่ปรึกษาของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ จังหวัดน่าน มีอายุครบ 7 รอบ 84 ปี ในวันที่ 10 พ.ย.2560 ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 อาคาร สิริเวชรักษ์ รพ.น่าน

          นายศรศักดิ์ คำวัง ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดน่าน เปิดเผยกับทีมข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน กรณี : สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดน่านเตรียมจัดพิธี ทำบุญประจำปีสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดน่าน พร้อมเตรียมมอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านกิจการผู้สูงอายุและมอบทุนกองทุนเพื่อเด็กและคนชราทั้งนี้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและเยาวชน
จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมงาน ณ ที่ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน ในวัน ศุกร์ ที่ 10 พ.ย.2560 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ จะได้จัดพิธีทำบุญประจำปี โดยมีนายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ประธานที่ปรึกษาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯจังหวัดน่าน เป็นประธานงานทำบุญประจำปีสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดน่าน รวมทั้งการแสดงมุทิตาจิตรต่ออาจารย์ นายแพทย์ บุญยง วงศ์รักมิตรประธานที่ปรึกษาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯจังหวัดน่าน ที่มีอายุครบ 7 รอบ 84 ปี อีกทั้งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านและหน่วยงานภาคี ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการระลึกถึงบทบาทสำคัญผู้สูงอายุขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิตในบุญคุณของผู้สูงอายุ ทั้งยังเป็นการระดมความคิด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากหน่วยงาน องค์กร เพื่อผลักกันให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ ปัจจุบัน มีผู้สูงอายุใน จ.น่าน จำนวน 80,390 คน เป็นผู้พิการ 11,332 คน ป่วยติดเตียง 1 % มีชมรมผู้สูงอายุระดับ อำเภอ ตำบลและหมู่บ้านรวม 944 ชมรม โดยจังหวัดน่านได้กำหนดให้เป็นนโยบาย แผนงาน ในยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดด้วย พร้อมนี้ ได้เตรียมจัดให้มีการทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุสำหรับดำเนินงานโครงการต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทุกด้านและช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ยากไร้ต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ประสานงานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดน่าน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.น่าน โทรศัพท์ 054-719000 และ 081-4943446

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

Scroll to top