พิมพ์

22688454 1868774033137539 2317165860462996692 n

          นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 โดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านร่วมงานรัฐพิธีดังกล่าว
          วันนี้ (23 ต.ค.60) ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัฐกาลที่ 5 ศาลากลาง จังหวัดน่าน(หลังเก่า) นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต 

22728859 1868774463137496 3275707761515826505 n

          วันปิยมหาราชตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช”พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2396 เป็นโอรสองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้าฟ้ารำเพยภมราภิรมย์ (สมเด็จพระเทพศิรินทรา พระบรมราชินี) 
          การถวายพวงมาลาครั้งนี้ประกอบด้วยงานราชการ หน่วยงานศาล ทหาร ตำรวจ กลุ่มประชาชนร่วมพิธีกว่า 90 หน่วยงาน โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน กลุ่มพลังมวลชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียนและนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะในครั้งนี้ นอกจากนี้แล้วหน่วยงานต่างๆต่างพร้อมใจกันจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระองค์

22730547 1868774616470814 2124243762700375343 n

22555261 1868774419804167 827720466807042984 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th