พิมพ์

22491894 1864655086882767 3141177447890376276 n

          เทศบาลเมืองน่านร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดน่านจัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการขนส่ง รถโดยสารสาธารณะและเจ้าหน้าที่งานกิจการขนส่ง เทศบาลเมืองน่าน กรณี : การนเตรียมการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการและผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณช่วงฤดูกาลการท่องเที่ยว (High Season) พ.ศ.2560-2561
ที่บริเวณอาคารผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน โดยเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางลัดดา ฝายนันชัย รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองน่าน นายเอกฉันท์ มูลศรี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองน่าน พ.อ.อ.วรากรณ์ ตันวิพงษ์ตระกูล หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายศราวุธ ปวนธิ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สนง.ขนส่ง จ.น่าน ร่วมประชุมชี้แจงผู้ประกอบการขนส่ง รถโดยสารสาธารณะและเจ้าหน้าที่งานกิจการขนส่ง เทศบาลเมืองน่าน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กรณี : การเตรียมการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการและผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณช่วงฤดูกาลการท่องเที่ยว (High Season) พ.ศ.2560-2561 การบริหารงานและให้บริการให้บริการประชาชนด้วยความโปร่งใส สุจริต การสร้างภาพลักษณ์อันดี เน้นการบริการด้วยความเต็มใจสร้างความประทับใจแก้ผู้โดยสารโดยทั่วไป

22552622 1864655080216101 4847942151368754646 n


          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวว่า การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการทั้งตามอํานาจหนาที่และตามที่ไดรับถายโอนจากสวนราชการตางๆ โดยมีหลักการทํางานที่จะตองยึดถือไววา“การจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนนั้น จะตองดีขึ้นหรือไมต่ำกวาเดิม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอผูใชบริการที่มากขึ้น อีกทั้งเพื่อเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวาหากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดถือปฏิบัติตามแนวทางที่มาตรฐานตามทมี่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดแลว ประชาชนไม่ว่าจะอาศัยอยูที่ใดในประเทศจะตองไดรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยเทาเทียมกัน

22491867 1864655193549423 8956050863958831994 n

          ภารกิจในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่านโดยเทศบาลเมือน่านมีภารกิจในความรับผิดชอบ อาทิ การบริหารช่องจอดรับรถ-ส่ง ผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ การจัดพื้นที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร จัดระบบการจราจรภายในสถานีการรักษาความสะอาดภายในสถานี การรักษาความปลอดภัย การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลเดินทาง การควบคุม ดูแล การติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวรสถานี การจัดให้มีการบริการห้องสุขา การจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้า เบ็ดเตล็ด และเครื่องดื่ม การจัดให้มีบริการฝากของ การจัดให้มีบริการรถรับจ้าง การจัดให้มีบริการรถเข็นสัมภาระ การเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง การจัดหา ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ และ วัสดุอุปกรณ์ ทั้งนี้เทศบาลเมืองน่านได้มีการแต่งตั้งผู้จัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน โดยเทศบาลเมืองน่านคนใหม่ คือนายเอกฉันท์ มูลศรี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

22687745 1864655190216090 1153868488476684751 n

          ด้านนางวิภาวรรณ วงศ์ประสิทธิ์ นายสถานีเดินรถแพร่ รักษาการนายสถานีเดินรถน่าน บ.ขนส่ง จำกัด กล่าวว่า บริษัทขนส่งจำกัด ได้เตรียมเปิดเส้นทางการเดินรถระหว่างประเทศ เส้นทางสายที่ 15 สถานีน่าน ถึง สถานีขนส่งนานาชาติหลวงพระบาง (เส้นทางไป-กลับ) เริ่มวันที่ 9 พ.ย.2560 เป็นต้นไป รอบเวลา 8.00 น. ออกเดินทางจาก จ.น่าน ไป หลวงพระบาง และเวลา 8.00 น. จากหลวงพระบางมายัง จ.น่าน โดยจะผ่าน 2 สถานีสำคัญ 2 สถานี ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองหงสา และสถานีขนส่งผู้โดยสาร แขวงไชยยะบุรี ก่อนไปสินสุดเส้นทางรวมระยะทางประมาณ 373 กิโลเมตร ณ เมืองหลวงพระบาง ซึ่งจะใช้เวลาเดินทาง ราว 10 ชั่วโมง ทั้งนี้ผู้โดยสารต้องมีพาสปอร์ตที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในการเดินทาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บขส.สถานีน่าน โทร 054 710027 www.transport.co.th

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th