22491894 1864655086882767 3141177447890376276 n

          เทศบาลเมืองน่านร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดน่านจัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการขนส่ง รถโดยสารสาธารณะและเจ้าหน้าที่งานกิจการขนส่ง เทศบาลเมืองน่าน กรณี : การนเตรียมการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการและผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณช่วงฤดูกาลการท่องเที่ยว (High Season) พ.ศ.2560-2561
ที่บริเวณอาคารผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน โดยเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางลัดดา ฝายนันชัย รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองน่าน นายเอกฉันท์ มูลศรี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองน่าน พ.อ.อ.วรากรณ์ ตันวิพงษ์ตระกูล หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายศราวุธ ปวนธิ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สนง.ขนส่ง จ.น่าน ร่วมประชุมชี้แจงผู้ประกอบการขนส่ง รถโดยสารสาธารณะและเจ้าหน้าที่งานกิจการขนส่ง เทศบาลเมืองน่าน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กรณี : การเตรียมการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการและผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณช่วงฤดูกาลการท่องเที่ยว (High Season) พ.ศ.2560-2561 การบริหารงานและให้บริการให้บริการประชาชนด้วยความโปร่งใส สุจริต การสร้างภาพลักษณ์อันดี เน้นการบริการด้วยความเต็มใจสร้างความประทับใจแก้ผู้โดยสารโดยทั่วไป

22552622 1864655080216101 4847942151368754646 n


          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวว่า การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการทั้งตามอํานาจหนาที่และตามที่ไดรับถายโอนจากสวนราชการตางๆ โดยมีหลักการทํางานที่จะตองยึดถือไววา“การจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนนั้น จะตองดีขึ้นหรือไมต่ำกวาเดิม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอผูใชบริการที่มากขึ้น อีกทั้งเพื่อเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวาหากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดถือปฏิบัติตามแนวทางที่มาตรฐานตามทมี่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดแลว ประชาชนไม่ว่าจะอาศัยอยูที่ใดในประเทศจะตองไดรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยเทาเทียมกัน

22491867 1864655193549423 8956050863958831994 n

          ภารกิจในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่านโดยเทศบาลเมือน่านมีภารกิจในความรับผิดชอบ อาทิ การบริหารช่องจอดรับรถ-ส่ง ผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ การจัดพื้นที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร จัดระบบการจราจรภายในสถานีการรักษาความสะอาดภายในสถานี การรักษาความปลอดภัย การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลเดินทาง การควบคุม ดูแล การติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวรสถานี การจัดให้มีการบริการห้องสุขา การจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้า เบ็ดเตล็ด และเครื่องดื่ม การจัดให้มีบริการฝากของ การจัดให้มีบริการรถรับจ้าง การจัดให้มีบริการรถเข็นสัมภาระ การเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง การจัดหา ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ และ วัสดุอุปกรณ์ ทั้งนี้เทศบาลเมืองน่านได้มีการแต่งตั้งผู้จัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน โดยเทศบาลเมืองน่านคนใหม่ คือนายเอกฉันท์ มูลศรี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

22687745 1864655190216090 1153868488476684751 n

          ด้านนางวิภาวรรณ วงศ์ประสิทธิ์ นายสถานีเดินรถแพร่ รักษาการนายสถานีเดินรถน่าน บ.ขนส่ง จำกัด กล่าวว่า บริษัทขนส่งจำกัด ได้เตรียมเปิดเส้นทางการเดินรถระหว่างประเทศ เส้นทางสายที่ 15 สถานีน่าน ถึง สถานีขนส่งนานาชาติหลวงพระบาง (เส้นทางไป-กลับ) เริ่มวันที่ 9 พ.ย.2560 เป็นต้นไป รอบเวลา 8.00 น. ออกเดินทางจาก จ.น่าน ไป หลวงพระบาง และเวลา 8.00 น. จากหลวงพระบางมายัง จ.น่าน โดยจะผ่าน 2 สถานีสำคัญ 2 สถานี ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองหงสา และสถานีขนส่งผู้โดยสาร แขวงไชยยะบุรี ก่อนไปสินสุดเส้นทางรวมระยะทางประมาณ 373 กิโลเมตร ณ เมืองหลวงพระบาง ซึ่งจะใช้เวลาเดินทาง ราว 10 ชั่วโมง ทั้งนี้ผู้โดยสารต้องมีพาสปอร์ตที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในการเดินทาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บขส.สถานีน่าน โทร 054 710027 www.transport.co.th

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

229473
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
74
188
432
226839
4879
5983
229473

Your IP: 18.204.42.98
2021-01-19 12:10
Scroll to top