พิมพ์

22449893 1858506817497594 489583730096514245 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองน่านสู่ “นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต” ระหว่างเทศบาลเมืองน่านและ ALMEC Corporation ภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองน่านสู่ “นครแห่งความสุข ... เมืองเก่าที่มีชีวิต” ให้ประชาชนอนุรักษ์ ฟื้นฟูวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการปรับตัวกับความเจริญที่เข้ามาและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งใส่ใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

22549581 1858506717497604 3007329768060189334 n

          การลงนามดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองนำร่องโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ครั้งที่ 2 [The Project for Promoting Sustainability in Future Cities of Thailand/ Second Plenary Workshop for SFCI Model City Projects] เทศบาลเมืองน่านโดยนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร ร่วมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ หลังจากที่เทศบาลเมืองน่านได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 เมืองนำร่องในประเทศไทย ลงนามโดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านและ ดร.คัตสึฮิเดะ นากายามะ กรรมการผู้จัดการ ALMEC Corporation หัวหน้าโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต

22366331 1858506704164272 2824655428157103164 n

          การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองนำร่องโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ครั้งที่ 2 โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ JICA จัดขึ้น ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ [The Project for Promoting Sustainability in Future Cities of Thailand/ Second Plenary Workshop for SFCI Model City Projects] โดยนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร ร่วมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ หลังจากที่เทศบาลเมืองน่านได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 เมืองนำร่องในประเทศไทยภายใต้แนวคิด "น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต"

22365645 1858506854164257 5920654595187250668 n

          การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานและพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต รวมทั้งพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน และข้อเสนอโครงการนำร่องเพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานจาก JICA ของเมืองนำร่อง 6 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองกระบี่ เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลเมืองพนัสนิคม และเทศบาลนครพิษณุโลก โดยเมืองนำร่องแต่ละแห่งได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำร่างแผนพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม และได้นำเสนอวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาเมือง รวมทั้งโครงการนำร่องต่อที่ประชุม ทั้งนี้ การดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าการริเริ่มการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืนเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายที่สำคัญอย่างหนึ่งที่สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนโดยท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการพัฒนาโดยประชาชนเป็นศูนย์กลาง

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th