กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองน่าน

Latest 20 threads of all forums

22449893 1858506817497594 489583730096514245 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองน่านสู่ “นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต” ระหว่างเทศบาลเมืองน่านและ ALMEC Corporation ภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองน่านสู่ “นครแห่งความสุข ... เมืองเก่าที่มีชีวิต” ให้ประชาชนอนุรักษ์ ฟื้นฟูวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการปรับตัวกับความเจริญที่เข้ามาและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งใส่ใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

22549581 1858506717497604 3007329768060189334 n

          การลงนามดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองนำร่องโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ครั้งที่ 2 [The Project for Promoting Sustainability in Future Cities of Thailand/ Second Plenary Workshop for SFCI Model City Projects] เทศบาลเมืองน่านโดยนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร ร่วมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ หลังจากที่เทศบาลเมืองน่านได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 เมืองนำร่องในประเทศไทย ลงนามโดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านและ ดร.คัตสึฮิเดะ นากายามะ กรรมการผู้จัดการ ALMEC Corporation หัวหน้าโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต

22366331 1858506704164272 2824655428157103164 n

          การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองนำร่องโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ครั้งที่ 2 โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ JICA จัดขึ้น ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ [The Project for Promoting Sustainability in Future Cities of Thailand/ Second Plenary Workshop for SFCI Model City Projects] โดยนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร ร่วมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ หลังจากที่เทศบาลเมืองน่านได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 เมืองนำร่องในประเทศไทยภายใต้แนวคิด "น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต"

22365645 1858506854164257 5920654595187250668 n

          การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานและพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต รวมทั้งพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน และข้อเสนอโครงการนำร่องเพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานจาก JICA ของเมืองนำร่อง 6 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองกระบี่ เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลเมืองพนัสนิคม และเทศบาลนครพิษณุโลก โดยเมืองนำร่องแต่ละแห่งได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำร่างแผนพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม และได้นำเสนอวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาเมือง รวมทั้งโครงการนำร่องต่อที่ประชุม ทั้งนี้ การดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าการริเริ่มการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืนเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายที่สำคัญอย่างหนึ่งที่สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนโดยท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการพัฒนาโดยประชาชนเป็นศูนย์กลาง

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

230580
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
186
165
1539
226839
5986
5983
230580

Your IP: 3.239.51.78
2021-01-24 19:20
Scroll to top