พิมพ์

22281949 1852261988122077 2031056958865323375 n

          นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมข้าวน่านและตลาดนัดเกษตรกร ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรรองรับการตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ข่วงน้อย) โดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านร่วม หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนกลุ่มประชาชนร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวอย่างคับคั่ง
          (6 ต.ค.2560) จังหวัดน่านจังหวัดน่านโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านจัดงานงานมหกรรมข้าวน่านและตลาดนัดเกษตรกรจังหวัดน่าน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมข้าวน่านและตลาดนัดเกษตรกร จ.น่าน เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดน่าน เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย รองรับการตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เสริมสร้างความสามารถทางการตลาด และการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดน่าน (วิสาหกิจฯ, เกษตรอินทรีย์, เกษตรปลอดภัย ฯลฯ) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการผลผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่ ที่จะได้รับประโยชน์จากการจัดงาน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดน่าน ทุกพื้นที่ ทุกอำเภอ ผู้นำเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ตลอดถึงเกษตรกรทั่วไปนักเรียน นิสิต นักศึกษา สามารถศึกษาที่สนใจเรื่องข้าวและผลิตภัณฑ์การเกษตร นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดน่านในช่วงวันหยุด

22195967 1852262778121998 2027372302190280208 n

          จังหวัดน่านถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่เป็นต้นน้ำ ซึ่งจังหวัดน่านให้ความสำคัญของการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดน่านได้ส่งเสริมให้เกษตรกรซึ่งปลูกข้าวและปลูกพืชผลทางการเกษตรลดการใช้สารเคมี ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ตามนโยบายของรัฐบาลและวาระจังหวัดน่านส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ควบคู่กับการแก้ปัญหาเขาหัวโล้น จังหวัดน่านจึงได้จัดงานมหกรรมข้าวน่านและตลาดนัดเกษตรจังหวัดน่าน เพื่อบริหารการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ผลิต สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในการรวมกลุ่มการผลิตสร้างอำนาจต่อรองในการผลิตและการตลาด รวมถึงการสนับสนุนให้จังหวัดน่านเป็นแหล่งผลิตอาการปลอดภัย และยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวน่านให้ได้รับความนิยม ส่งเสริมการผลิตข้าวน่านสู่ระบบไทยแลนด์ 4.0 สินค้าเกษตรปลอดภัยให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น ในการจำหน่ายสินค้าเกษตรในครั้งนี้ได้นำเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรพบกับผู้ซื้อโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางการจัดงานมหกรรมข้าวน่านและตลาดนัดเกษตรกรจังหวัดน่าน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2560 ที่บริเวณข่วงน้อย (ศูนย์บริการท่องเที่ยว)จัดขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามวาระของจังหวัดน่านและดำเนินส่งเสริการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรของจังหวัดน่าน อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการรับประทานข้าวและอาหารปลอดภัยของจังหวัดน่าน

22281860 1852261558122120 4444930365755397024 n

22282129 1852261614788781 7173603384157823979 n

 

ทัตติ งานอ่อน /ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th