พิมพ์

22228413 1851019578246318 780645150213138682 n

          เทศบาลเมืองน่านจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2560 ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจังหวัดน่านให้ถาวรสืบไป และให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีพระภิกษุ-สามเณรมารับบิณฑบาตกว่า 200 รูป
          เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 7.00 น. เทศบาลเมืองน่านจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2560 ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจังหวัดน่านให้ถาวรสืบไป และให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง โดยนิมนต์พระภิกษุ-สามเณรมารับบิณฑบาตร กว่า 200 รูป โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางอริสาบุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะกันอย่างเนืองแน่น เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2560 มีพระสงฆ์เดินออกจากวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เพื่อรับบิณฑบาต ตามหลังขบวนแห่พระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังโปรดพุทธมารดา การตักบาตรเทโวโรหนะ 

22196112 1851019591579650 2956837707246154198 n


          สำหรับประเพณีตักบาตรเทโวย่อมาจาก เทโวโรหนะ หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ พิธีตักบาตรเทโวโรหนะอันหมายถึงการเสด็จลงมาจาก เทวโลก ของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามตำนานเล่าว่า เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วได้เสด็จไปประกาศพระศาสนาในแคว้นต่างๆ ทั่วชมพูทวีป ตลอดจนไปทรงเทศนาโปรดพระพุทธบิดา และพระประยูรญาติทั้งหลายให้บรรลุมรรคผลตามสมควรแก่อุปนิสัยของแต่ละคน แล้วพระองค์ได้ทรงรำลึกถึง พระนางสิริมหามายาซึ่งได้สิ้นพระชนม์ไปตั้งแต่พระองค์ประสูติได้ 7 วัน ทรงดำริที่จะสนองคุณพระพุทธมารดาดังนั้น จึงได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฏกโปรดพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษาครั้นวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 หรือหลังวันออกพรรษา 1 วัน พระองค์เจ้าจึงได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มาประทับที่เมืองสังกัสสะ ประชาชนต่างพากันไปเฝ้าพระพุทธองค์ เพื่อทำบุญตักบาตรกันอย่างเนื่องแน่นด้วยเหตุนี้ พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้า เสด็จจากเทวโลกมาสู่เมืองมนุษย์ จึงนิยมตักบาตรกันเป็นพิเศษและทำสืบต่อมาเป็นประเพณีจนทุกวันนี้

22279437 1851019708246305 8134843553130878131 n

22281733 1851019384913004 1656703232792046287 n

 

ทัตติ งานอ่อน /ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th