21766468 2298257876867119 2510105700498356924 n

          (25 ก.ย.2560/สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถ.มหายศ) นายกเทศมนตรีเมืองน่านลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนด้วยจักรยาน (ศูนย์ล่องน่าน) ระหว่างเทศบาลเมืองน่านและ ALMEC Corporation ประเทศญี่ปุ่น โดยมี มร.อัตสึชิ ไซโต ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนเมือง ทีมงาน ALMEC Corporation เป็นผู้แทนลงนามฝ่ายญี่ปุ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (Thailand Future Cities Project: TFCP) กรณี : เทศบาลเมืองน่านได้รับการคัดเลือกจากสภาพัฒน์และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JIGA) ให้เป็น 1 ใน 6 เมืองนำร่องของประเทศไทยเพื่อดำเนินโครงการ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้าบ้านในเขตเทศบาลเมืองน่าน คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองน่านและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน

21766641 2298258073533766 7492165048753673415 n

          โดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านได้กล่าวขอบคุณ มร.อัตสึชิ ไซโต ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนเมือง ทีมงาน ALMEC Corporation และคณะที่ให้เกียรติมาเยือนเทศบาลเมืองน่านและเป็นผู้แทนในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว รวมถึงขอบคุณ JICA ที่ได้คัดเลือกให้เทศบาลเมืองน่านเป็น 1 ใน 6 เมืองนำร่องภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต(TFCP) โดยมีการดำเนินงานหลักคือ การจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาเมืองเก่าที่มีชีวิต เทศบาลเมืองน่าน และโครงการนำร่อง 3 โครงการ ได้แก่ โครงการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม โดยการพัฒนาศูนย์ท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนด้วยจักรยาน (ศูนย์ล่องน่าน) บริเวณโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์ โครงการออกแบบไฟส่องสว่างให้แก่โบราณสถานในเวลากลางคืน และโครงการจัดการขยะครบวงจร รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการนำร่องและการเปิดโลกทัศน์ให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านในการไปเยี่ยมชมตัวอย่างที่ดีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเทศบาลเมืองน่านจะนำมาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

22008233 2298257793533794 1326597391654160087 n

          นายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวเพิ่มเติมว่า ในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการนาร่องทั้ง 3 โครงการ เทศบาลเมืองน่านมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานรวมถึงการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โครงการนำร่องดังกล่าวประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เทศบาลเมืองน่าน เป็นหนึ่งในเทศบาลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นเมืองนำร่องภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนานโยบาย แนวคิดและกลไกการดำเนินงานของการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน สำหรับเมืองในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JIGA) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และเทศบาลเมืองน่าน

21765304 2298258036867103 6682114138872187579 n

          ซึ่งโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคตได้ให้ความสำคัญ ในการพัฒนาเมืองในอนาคต โดยยึดหลักแนวทางทั้ง 4 แนวได้แก่ แนวทางแบบองค์รวม แนวทางระดับภูมิภาค มุมมองต่ออนาคต และแนวทางการทำงานร่วมกัน จึงได้กำหนดให้คณะกรรมการประสานงานของโครงการแต่งตั้งคณะ ประกอบด้วย เทศบาลเมืองน่าน องค์การส่วนภูมิภาคของหน่วยงานหลัก สถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้ามาเป็นกรรมการแต่งตั้งคณะทีมงานวางแผนเมือง (PT: Planning Team) ทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานโครงการ (PCC : Project Coordination Committee) ประกอบด้วยจังหวัดน่านองค์กรส่วนภูมิภาคของหน่วยงานหลักสถาบันการศึกษาที่เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการประสานงานโครงการฯเพื่อพัฒนานโยบาย แนวคิด และกลไกลดำเนินงานพัฒนาเมือง โครงการสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคตโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนานโยบายแนวความคิดและกลไกการดำเนินงานของการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืนสำหรับเมืองในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JIGA) 
          ประเทศไทยจำเป็นต้องมีนโยบายและกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการตระหนักถึงการเติบโตอย่างสมดุลและความยั่งยืนของประเทศเพื่อเสริมสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในแต่ละเมือง ดังนั้นการทำงานที่ดีของโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม และการสร้างงานจึงควรมีการเตรียมพร้อมสำหรับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นวิสัยทัศน์ในระยะยาวและการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต เพื่อสร้างกรอบความคิดในการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืนในประเทศไทย และเพื่อพัฒนาเครื่องมือหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการนำกรอบแนวคิดไปปฏิบัติจริงและมาตรการสำหรับการวัดความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว กีรติกร เสนรัตน์/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top