21766468 2298257876867119 2510105700498356924 n

          (25 ก.ย.2560/สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถ.มหายศ) นายกเทศมนตรีเมืองน่านลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนด้วยจักรยาน (ศูนย์ล่องน่าน) ระหว่างเทศบาลเมืองน่านและ ALMEC Corporation ประเทศญี่ปุ่น โดยมี มร.อัตสึชิ ไซโต ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนเมือง ทีมงาน ALMEC Corporation เป็นผู้แทนลงนามฝ่ายญี่ปุ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (Thailand Future Cities Project: TFCP) กรณี : เทศบาลเมืองน่านได้รับการคัดเลือกจากสภาพัฒน์และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JIGA) ให้เป็น 1 ใน 6 เมืองนำร่องของประเทศไทยเพื่อดำเนินโครงการ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้าบ้านในเขตเทศบาลเมืองน่าน คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองน่านและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน

21766641 2298258073533766 7492165048753673415 n

          โดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านได้กล่าวขอบคุณ มร.อัตสึชิ ไซโต ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนเมือง ทีมงาน ALMEC Corporation และคณะที่ให้เกียรติมาเยือนเทศบาลเมืองน่านและเป็นผู้แทนในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว รวมถึงขอบคุณ JICA ที่ได้คัดเลือกให้เทศบาลเมืองน่านเป็น 1 ใน 6 เมืองนำร่องภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต(TFCP) โดยมีการดำเนินงานหลักคือ การจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาเมืองเก่าที่มีชีวิต เทศบาลเมืองน่าน และโครงการนำร่อง 3 โครงการ ได้แก่ โครงการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม โดยการพัฒนาศูนย์ท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนด้วยจักรยาน (ศูนย์ล่องน่าน) บริเวณโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์ โครงการออกแบบไฟส่องสว่างให้แก่โบราณสถานในเวลากลางคืน และโครงการจัดการขยะครบวงจร รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการนำร่องและการเปิดโลกทัศน์ให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านในการไปเยี่ยมชมตัวอย่างที่ดีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเทศบาลเมืองน่านจะนำมาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

22008233 2298257793533794 1326597391654160087 n

          นายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวเพิ่มเติมว่า ในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการนาร่องทั้ง 3 โครงการ เทศบาลเมืองน่านมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานรวมถึงการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โครงการนำร่องดังกล่าวประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เทศบาลเมืองน่าน เป็นหนึ่งในเทศบาลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นเมืองนำร่องภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนานโยบาย แนวคิดและกลไกการดำเนินงานของการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน สำหรับเมืองในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JIGA) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และเทศบาลเมืองน่าน

21765304 2298258036867103 6682114138872187579 n

          ซึ่งโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคตได้ให้ความสำคัญ ในการพัฒนาเมืองในอนาคต โดยยึดหลักแนวทางทั้ง 4 แนวได้แก่ แนวทางแบบองค์รวม แนวทางระดับภูมิภาค มุมมองต่ออนาคต และแนวทางการทำงานร่วมกัน จึงได้กำหนดให้คณะกรรมการประสานงานของโครงการแต่งตั้งคณะ ประกอบด้วย เทศบาลเมืองน่าน องค์การส่วนภูมิภาคของหน่วยงานหลัก สถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้ามาเป็นกรรมการแต่งตั้งคณะทีมงานวางแผนเมือง (PT: Planning Team) ทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานโครงการ (PCC : Project Coordination Committee) ประกอบด้วยจังหวัดน่านองค์กรส่วนภูมิภาคของหน่วยงานหลักสถาบันการศึกษาที่เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการประสานงานโครงการฯเพื่อพัฒนานโยบาย แนวคิด และกลไกลดำเนินงานพัฒนาเมือง โครงการสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคตโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนานโยบายแนวความคิดและกลไกการดำเนินงานของการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืนสำหรับเมืองในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JIGA) 
          ประเทศไทยจำเป็นต้องมีนโยบายและกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการตระหนักถึงการเติบโตอย่างสมดุลและความยั่งยืนของประเทศเพื่อเสริมสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในแต่ละเมือง ดังนั้นการทำงานที่ดีของโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม และการสร้างงานจึงควรมีการเตรียมพร้อมสำหรับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นวิสัยทัศน์ในระยะยาวและการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต เพื่อสร้างกรอบความคิดในการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืนในประเทศไทย และเพื่อพัฒนาเครื่องมือหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการนำกรอบแนวคิดไปปฏิบัติจริงและมาตรการสำหรับการวัดความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว กีรติกร เสนรัตน์/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

019742
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
255
400
1832
15155
5042
9891
19742

Your IP: 54.167.15.6
2018-12-14 18:50
Scroll to top