พิมพ์

21761746 1836182333063376 2630728287757878187 n

          ตามที่จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะทำงานติดตามและประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2560 เพื่อทราบถึงภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาสที่ 2/2560 ,แนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ,ข้อมูลพื้นฐาน(Fact Sheet)และโครงสร้างเศรษฐกิจ จ.น่าน รายงานประมาณการเศรษฐกิจ จ.น่าน โดยวิธี Management Chart (MC) ประจำไตรมาสที่ 3/2560 แนวโน้มเศรษฐกิจ ปี 2561 และการพิจารณาแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฯลฯ ณ โรงแรมน่านตรึงใจ อ.เมืองน่าน (20 ก.ย.2560)

21687988 1836182319730044 953897854460307160 n

21764981 1836182433063366 7888772242313867134 n

21765063 1836182633063346 9019420551126845572 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่านโทร 0 54710 234 ต่อ102 www.nancity.go.th