21558000 1836172243064385 1639593342732198208 n

          ที่ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เมืองน่าน นางบัวผา แก้วมงคล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางเบญจรัตน์ สุวรรณศรี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สนง.ทสจ.น่าน และ น.ส.เยาวเรศ สว่างพงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สนง.ทสจ.น่าน ร่วมชี้แจงการบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองน่านโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้นำชุมชนทั้ง 31 ชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการ“โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) “โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) จากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นชอบกับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทําแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ(พ.ศ. 2559-2564) และคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 รวมทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดทําแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ”ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 อีกทั้งขณะนี้ประเทศไทย อยู่ในช่วงของการประกาศให้ “ขยะเป็นวาระแห่งชาติ” เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของคําว่า “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ภายใต้แนวทาง “สามอาร์-ประชารัฐ”ปัจจัยสําคัญที่สุดแห่งความสําเร็จที่จะเกิดขึ้น คือ ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่จะร่วมกันพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้และการปลูกสร้างจิตสํานึกในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในทุกระดับต่อไป 

21617586 1836172333064376 8658812815035111057 n

          สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมดำเนินการโดยมีเป้าหมายบูรณาการทํางานร่วมกันในการผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการดําเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้ “โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจําปีงบประมาณ 2560 โดยจัดทําข้อมูลการสํารวจและประเมินสถานภาพของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ รวมทั้งการประเมินปริมาณและการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง ผลักดันให้เกิดพื้นที่ต้นแบบที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ตั้งแต่การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทาง การเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท และการกําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้อง รวมทั้งผลักดันให้เกิดศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน

21687725 1836172233064386 2624554751520915575 n

21686279 1836172363064373 2984961041824266817 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

096656
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7
335
1003
94069
5639
6816
96656

Your IP: 3.91.157.213
2019-04-25 00:13
Scroll to top