21558000 1836172243064385 1639593342732198208 n

          ที่ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เมืองน่าน นางบัวผา แก้วมงคล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางเบญจรัตน์ สุวรรณศรี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สนง.ทสจ.น่าน และ น.ส.เยาวเรศ สว่างพงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สนง.ทสจ.น่าน ร่วมชี้แจงการบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองน่านโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้นำชุมชนทั้ง 31 ชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการ“โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) “โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) จากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นชอบกับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทําแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ(พ.ศ. 2559-2564) และคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 รวมทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดทําแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ”ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 อีกทั้งขณะนี้ประเทศไทย อยู่ในช่วงของการประกาศให้ “ขยะเป็นวาระแห่งชาติ” เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของคําว่า “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ภายใต้แนวทาง “สามอาร์-ประชารัฐ”ปัจจัยสําคัญที่สุดแห่งความสําเร็จที่จะเกิดขึ้น คือ ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่จะร่วมกันพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้และการปลูกสร้างจิตสํานึกในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในทุกระดับต่อไป 

21617586 1836172333064376 8658812815035111057 n

          สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมดำเนินการโดยมีเป้าหมายบูรณาการทํางานร่วมกันในการผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการดําเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้ “โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจําปีงบประมาณ 2560 โดยจัดทําข้อมูลการสํารวจและประเมินสถานภาพของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ รวมทั้งการประเมินปริมาณและการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง ผลักดันให้เกิดพื้นที่ต้นแบบที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ตั้งแต่การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทาง การเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท และการกําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้อง รวมทั้งผลักดันให้เกิดศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน

21687725 1836172233064386 2624554751520915575 n

21686279 1836172363064373 2984961041824266817 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

071886
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
126
167
1064
25509
47977
9209
71886

Your IP: 107.21.16.70
2019-01-17 09:01
Scroll to top