พิมพ์

21618006 1834229783258631 212532371794533665 n

          กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองน่าน จัดการประชุมชี้แจงผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ กลุ่มองค์กร ชุมชน สถานศึกษาและภาคประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการเสนอแผนจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจาก กองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2561
          วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวชี้แจงและเปิดการประชุมการจัดทำแผนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน สปสช. เทศบาลเมืองน่าน ในปีงบประมาณ 2561 กรณี : กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองน่านจัดการประชุมชี้แจงผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ กลุ่มองค์กร ชุมชน สถานศึกษาและภาคประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจในการเสนอแผนจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2561 โดยนายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รอง ผอ.รพ.น่าน ฝ่ายปฐมภูมิ หน.กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.น่าน ได้นำเสนข้อมูลแนวโน้มโรคภัยในปัจจุบันโดยเฉพาะ มะเร็ง เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง ฯลฯ เพื่อให้เป็นแนวทางให้ชุมชนและองค์กรภาคีกำหนดทิศทางการรณรงค์ให้ประชาชนในการตระหนักถึงพิษภัยจากกลุ่มโรคดังกล่าว นอกจากนี้มีการคืนข้อมูลด้านเด็ก เยาวชน ข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ชุมชน ร้านค้า ข้อมูลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองน่าน ข้อมูลภาวะโภชนาการในเด็ก 0-5 ปี / เด็กวัยเรียน ข้อมูลการ คัดกรองสุขภาพในชุมชน/ข้อมูลการบาดเจ็บ เป็นต้น 

21617516 1834229946591948 5580173336079580081 n

          กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองน่าน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมา มีภารกิจสร้างหลักประกันสุขภาพให้เกิดขึ้นกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ภายไต้ยุทธศาสตร์ของกองทุน คือ การป้องกันและลดโรคไม่ติดต่อ การควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ การลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ การปฏิบัติการอาหารปลอดภัย และการลดปัญหาในเด็กและเยาวชน เพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมาย คือ “เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน” กองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน มุ่งส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ 1.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริหารสุขภาพของหน่วยบริการ สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่ม/องค์กรหรือประชาชนและหน่วยงานอื่นในพื้นที่ 3.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนและเสริมกิจกรรมสร้างเสริมป้องกันฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิทั้งเด็กเล็ก ผู้พิการและผู้สูงอายุ 4.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 5.กิจกรรม/โครงการกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ โดยได้รับงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองน่าน กองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่านได้จัดทำประเด็นหลัก มุ่งเน้นในการดำเนินงานระหว่าง ปี 2559-2561 ไว้ ได้แก่ 1.การส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันและลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2.การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 3.การส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 4.การส่งเสริมอาหารปลอดภัย 5.การส่งเสริมเมืองปลอดภัย (ลดอุบัติเหตุ-แอลกอฮอล์) 6.การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

21559104 1834229856591957 2145011267314353730 n

21617813 1834229909925285 1651285663658528311 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่านโทร 0 54710 234 ต่อ102 www.nancity.go.th