21618006 1834229783258631 212532371794533665 n

          กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองน่าน จัดการประชุมชี้แจงผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ กลุ่มองค์กร ชุมชน สถานศึกษาและภาคประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการเสนอแผนจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจาก กองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2561
          วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวชี้แจงและเปิดการประชุมการจัดทำแผนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน สปสช. เทศบาลเมืองน่าน ในปีงบประมาณ 2561 กรณี : กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองน่านจัดการประชุมชี้แจงผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ กลุ่มองค์กร ชุมชน สถานศึกษาและภาคประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจในการเสนอแผนจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2561 โดยนายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รอง ผอ.รพ.น่าน ฝ่ายปฐมภูมิ หน.กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.น่าน ได้นำเสนข้อมูลแนวโน้มโรคภัยในปัจจุบันโดยเฉพาะ มะเร็ง เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง ฯลฯ เพื่อให้เป็นแนวทางให้ชุมชนและองค์กรภาคีกำหนดทิศทางการรณรงค์ให้ประชาชนในการตระหนักถึงพิษภัยจากกลุ่มโรคดังกล่าว นอกจากนี้มีการคืนข้อมูลด้านเด็ก เยาวชน ข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ชุมชน ร้านค้า ข้อมูลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองน่าน ข้อมูลภาวะโภชนาการในเด็ก 0-5 ปี / เด็กวัยเรียน ข้อมูลการ คัดกรองสุขภาพในชุมชน/ข้อมูลการบาดเจ็บ เป็นต้น 

21617516 1834229946591948 5580173336079580081 n

          กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองน่าน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมา มีภารกิจสร้างหลักประกันสุขภาพให้เกิดขึ้นกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ภายไต้ยุทธศาสตร์ของกองทุน คือ การป้องกันและลดโรคไม่ติดต่อ การควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ การลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ การปฏิบัติการอาหารปลอดภัย และการลดปัญหาในเด็กและเยาวชน เพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมาย คือ “เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน” กองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน มุ่งส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ 1.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริหารสุขภาพของหน่วยบริการ สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่ม/องค์กรหรือประชาชนและหน่วยงานอื่นในพื้นที่ 3.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนและเสริมกิจกรรมสร้างเสริมป้องกันฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิทั้งเด็กเล็ก ผู้พิการและผู้สูงอายุ 4.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 5.กิจกรรม/โครงการกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ โดยได้รับงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองน่าน กองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่านได้จัดทำประเด็นหลัก มุ่งเน้นในการดำเนินงานระหว่าง ปี 2559-2561 ไว้ ได้แก่ 1.การส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันและลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2.การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 3.การส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 4.การส่งเสริมอาหารปลอดภัย 5.การส่งเสริมเมืองปลอดภัย (ลดอุบัติเหตุ-แอลกอฮอล์) 6.การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

21559104 1834229856591957 2145011267314353730 n

21617813 1834229909925285 1651285663658528311 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่านโทร 0 54710 234 ต่อ102 www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

230564
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
170
165
1523
226839
5970
5983
230564

Your IP: 3.239.51.78
2021-01-24 18:48
Scroll to top