พิมพ์

21557984 1834008589947417 3433413969599254614 n

          เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 199 เทศบาลเมืองน่าน ทบทวนความรู้ ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำสัปดาห์(กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้) เพื่อให้สามารถเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่าพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่นและมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย

21559114 1834008586614084 1095216967015502536 n

          ในสภาพการณ์ปัจจุบันปรากฏเกิดเหตุสาธารณภัย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นนำมาซึ่งความสูญเสียแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากรวมทั้งส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศคิดเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี เทศบาลเมืองน่านได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในปัญหาดังกล่าวจึงได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากสาธารณภัยด้วยการจัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ เข้าใจในหลักการ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ทั้ง ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ สามารถจัดการและบรรเทาภัยได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยได้ในเบื้องต้น และลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากการเกิดสาธารณภัย สามารถแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นำมาปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลการปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเตรียมการวางแผนและกำหนดพื้นที่เสียงภัย และช่วยให้ประชาชนสามารถอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง สร้างการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ในการเตรียมความพร้อมตามแนวทางการป้องกันฯและนำไปเป็นหลักในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และทันท่วงที สามารถลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนและของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 199 เทศบาลเมืองน่าน มีกำหนดทบทวน ฝึกซ้อมแผน โดยเฉพาะกรณีเผชิญเหตุเพลิงไหม้เป็นประจำทุกสัปดาห์ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประชาชนสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน 199 และ 054 710261 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

21617542 1834008593280750 4334567610797731478 n

21751525 1834058813275728 1038210489137431745 n

 

ทัตติ งานอ่อน /ข่าว งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th