พิมพ์

21731293 1826917203989889 5485836640534775684 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า การสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม ให้แก่พนักงานเทศบาลเมืองน่านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนเพื่อให้ความถูกต้องดีงาม ตลอดจนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่น ในความซื่อสัตย์และความถูกต้อง ให้ตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี ยึดมั่นในคุณธรรม ให้ประชาชนตระหนักในการใช้สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎหมายที่กำหนดโดยใช้คุณธรรมนำจิตใจเป็นสิ่งสำคัญ เทศบาลเมืองน่านจึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมความรู้คู่คุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 ก.ย.2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ โดยมีพระอาจารย์ บุญมี ปิยปัญโญ จากสำนักปฏิบัติธรรมพระธาตุทรายทอง บ้านทรายทอง อ.เวียงสา จ.น่าน แสดงพระธรรมเทศนาตลอดหลักสูตรการอบรมทั้ง 2 วัน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างพนักงานเทศบาลเมืองน่านและประชาชน ให้มีคุณธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจของพนักงานเทศบาลเมืองน่านและประชาชน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์และความสงบเรียบร้อยของสังคม แก้ไขปัญหาระบบคุณธรรมในราชการและประชาชน ในเชิงลึกและให้มีผลในระยะยาวและต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายให้พนักงานเทศบาลเมืองน่านและประชาชนมีจิตสำนึกในการกระทำความดี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต

21687867 1826917200656556 6480103860897688282 n

21740368 1826916710656605 7226903640795133146 n

21686497 1826915970656679 4488858892131963547 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th