พิมพ์

21370965 1821790271169249 7946211488343307546 n

          7 ก.ย.60 จ.น่าน , โรงแรมสวัสดีล้านนา / ม.ราชภัฏสกลนคร โดยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว ระหว่าง 6-9 ก.ย.2560 ณ จ.น่าน ในการนี้นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน บรรยายพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กรของเทศบาลเมืองน่าน โดยเฉพาะประเด็นด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว สรรค์สร้างเศรษฐกิจ บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ความเป็น“น่าน...เมืองเก่าที่มีชีวิต”จนทำให้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือรางวัล กินรีทองคำถึง 3 สมัย 
          เทศบาลเมืองน่านเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรีทองคำ) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว นำโดยอาจารย์ อรรจน์ สีหะอำไพ ประธานบริษัท ARTHUR (Art of Human Resource) และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามนโยบายด้านการท่องเที่ยวคือ “เทศบาลเมืองน่าน...ห้องรับแขกของจังหวัดน่าน” ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลเป็นสมัยที่ 3 ในปี พ.ศ.2560

21462773 1821791307835812 5513517761923670734 n

          จากการที่รัฐบาลมีแนวทางส่งเสริมให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นแกนสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ โดยได้รณรงค์แคมเปญ“รวมใจเที่ยวไทย” และ “เที่ยวเมืองไทย เก๋ไก๋ สไตล์ลึกซึ้ง” “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ปี พ.ศ.2561” ครอบคลุมกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ที่จะสร้างกระแสให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อกระจายรายได้และสร้างงานในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อเร่งกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมากขึ้น เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะนิสัยการเดินทาง อายุ และแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลเมืองน่านมีแนวคิดที่จะสนองนโยบายดังกล่าวตามนโยบาย “เทศบาลเมืองน่าน...ห้องรับแขกของจังหวัดน่าน” โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและความเป็นอัตลักษณ์น่าน เชื่อมโยงสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน 

21369174 1821790327835910 431049926870373992 n

          ปัจจุบันเทศบาลเมืองน่านได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมากมาย นำมาซึ่งรายได้ที่ยั่งยืน เช่น กิจกรรมหนาวนี้กระซิบรักที่เมืองน่าน มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีของความรัก เช่น การตักบาตรร่วมขัน ใช้วิถีของศาสนาเข้ามาส่งเสริมไหว้พระเสริมความเป็นสิริมงคลคู่รัก ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเพณีและความเชื่ออันดีงาม การสืบชะตาคู่รัก การทำบายศรีสู่ขวัญคู่รัก ในวัยต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กระซิบรักเสมอดาว กระซิบรักให้เทียบเท่ากับดวงดาวบนท้องฟ้า ส่งเสริมให้น่านเป็นเมืองมงคล เมืองแห่งความรัก เมืองแห่งคนใจดี สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นภารกิจสำคัญ จากการที่เทศบาลเมืองน่านได้ดำเนินการ การเป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก (A Safe Community) ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก(WHO) การจัดการเมือง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ เมืองมงคลคนใจดี ตามแนวนโยบาย “ลูกหลานกตัญญู พาบุพการีเที่ยวเมืองเก่าน่าน” จะเห็นได้ว่าทิศทางการทำงานของเทศบาลเมืองน่าน แม้จะไม่ได้เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ แต่สามารถใช้ศักยภาพของตนเองและเครือข่ายกัลยาณมิตร ทำงานร่วมกันอย่างเต็มกำลัง โดยทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการ การประสานงานที่ดีและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดน่าน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จึงทำให้แต่ละโครงการหรือกิจกรรมสอดรับและส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่นำเสนอ “น่าน....เมืองเก่าที่มีชีวิต” สู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอย่างแท้จริง

21462642 1821790274502582 8866341301721136928 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th