พิมพ์

21369226 1820613621286914 2432349959446375370 n

          คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น “โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง” น่านจากการที่ กรมทางหลวงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาให้ดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน และจัดให้มีการการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน
          วานนี้ (5 ส.ค.2560) ณ ห้องประชุมใหญ่ สนง.เทศบาลเมืองน่าน นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายธีระ คฤหานนท์ ผอ.กองช่าง และเจ้า หน้าที่เทศบาลเมืองน่านร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1) โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2538 เห็นชอบในหลักการที่จะก่อสร้างทางหลวงสายหลักทั่วประเทศให้เป็น 4 ช่องจราจร ในระยะที่ 2 อันประกอบด้วยแผนงานการปรับปรุงทางหลวงสายหลักทั่วประเทศครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทย โดยมีเส้นทางที่จะดำเนินการทั้งสิ้น 11 โครงข่ายสายทางซึ่งโครงข่ายสายทางเหล่านี้มีลักษณะเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงไปยังเมืองหลักหรือเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งสายทางที่แยกจากสายทางหลักไปยังเมืองสำคัญ ทางหลวงหมายเลข 101 ช่วงที่ผ่านตัวเมืองจังหวัดน่าน เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายสายทางที่ 1 จากจังหวัดพิษณุโลกถึงจังหวัดน่าน และเป็นโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง แพร่–อ.ร้องกวาง–น่าน ในแนว เหนือ–ใต้ รวมทั้งยังเป็นเส้นทางหลวงอาเซียนหมายเลข 13(AH13) โดยเชื่อมโยงประเทศไทยกับ สปป. ลาว ทางด่านห้วยโก๋นไปสู่จีนตอนใต้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยสิ่งเสริมในด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศสู่ตลาดอินโดจีนและตลาดโลก

21314508 1820613367953606 461020182689578755 n

          โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน เป็นโครงการที่ช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางแก้ปัญหาการจราจรที่แออัดและหนาแน่นในตัวเมืองน่าน การก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองจะเป็นการแก้ปัญหาการจราจรในบริเวณตัวเมืองจังหวัดน่านซึ่งมีเขตทางแคบได้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยลดปริมาณการจราจรที่จะผ่านบริเวณตัวเมืองน่าน และเป็นการเสริมโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนของจังหวัดน่านให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยในการพัฒนาพื้นที่ใหม่และเพิ่มการเข้าถึงของชุมชนใกล้แนวสายทาง 

21317499 1820613371286939 1347402551577879912 n

          อย่างไรก็ตาม แนวเส้นทางตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ในระยะทาง 2 กิโลเมตรจะเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 24 เมษายน 2555 มีผลบังคับใช้วันที่ 20 มิถุนายน 2555

21314783 1820613464620263 8724058657805482233 n

          กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน โดยได้ว่าจ้าง บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัดบริษัท เดอะเบสท์ คอนซัลท์ติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัดและบริษัท เอ็นทิค จำกัด ดำเนินการศึกษาและคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในจังหวัดน่าน ออกแบบเบื้องต้น และศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ ตลอดจนดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดระยะเวลาการศึกษานี้ ทั้งนี้เพื่อศึกษาคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสมในการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน เพื่อศึกษาวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐกิจ และศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และดำเนินการประเมินผลกระทบ ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน แก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรการในการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ รวมทั้ง สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐองค์กรเอกชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th