พิมพ์

21369453 1820544724627137 8897133603453431793 n

          พุทธศาสนิกชนชาวน่านและจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก ร่วมงานประเพณีถวายทานสลากภัต (ก๋วยสลากภัต) ณ วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร ในเขตเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านร่วมงานอย่างคับคั่ง

          วานนี้ (5 ก.ย.2560) นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางอมรรัตน์ ยาแก้ว รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน พุทธศาสนิกชน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดน่านจำนวนมาก ร่วมงานประเพณีถวายสลากภัต หรือตานก๋วยสลาก เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งประเพณีถวายสลากภัตเป็นประเพณีที่เก่าแก่และสำคัญของชาวล้านนา โดยถือเอาวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เหนือ หรือเดือน 10 ใต้ของทุกๆ ปี และไปสิ้นสุดในเดือนเกี๋ยงดับ (เดือน 11 ใต้) การถวายสลากภัตเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ได้มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงรุ่นคุณปู่-ย่า/ตา-ยาย/พ่อ-แม่ และลูกหลานในปัจจุบัน ในแต่ละปีจังหวัดน่านได้ยึดถือปฏิบัติมา โดยเริ่มถวายทานสลากภัตที่วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน ซึ่งจัดก่อนวัดอื่นๆ ในจังหวัดน่าน เพราะถือว่าเป็นวัดหลวง และประชาชนชาวน่านยึดถือเอางานประเพณีถวายทานลากภัตวัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร

21371090 1820544767960466 4624827532799455660 n

          สลากภัต เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎก เป็นชื่อเรียกวิธีถวายทานแก่พระสงฆ์วิธีหนึ่ง โดยการจับสลากเพื่อแจกภัตตาหารหรือปัจจัยวัตถุที่ได้รับจากผู้ศรัทธาถวาย เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธาที่มีปัจจัยวัตถุจำกัดและไม่สามารถถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหมดได้ โดยสลากภัตนับเนื่องในสังฆทานที่มีอานิสงส์มาก เพราะถือว่าแม้จะตั้งสลากถวายกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่จับสลากได้ ย่อมเท่ากับถวายกับพระสงฆ์ทั้งหมด เพราะสลากที่จับนั้นพระสงฆ์ทุกรูปในอารามนั้นมีสิทธิ์ได้ นอกจากนั้นสลากภัตยังเป็นหลักการในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ เพื่อสร้างจิตสำนึกความเท่าเทียมกันและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแก่คณะสงฆ์การถวายโดยอุทิศให้แก่สงฆ์ โดยอุทิศให้เป็นเผดียงสงฆ์ (ไม่ระบุเฉพาะว่าจะถวายรูปไหน) เช่นการถวายสลากภัต แม้พระจะได้รับของที่ถวายแค่รูปเดียว แต่ถือได้ว่าพระสงฆ์ที่มารับถวายเป็นพระที่ได้รับมอบหมายจากสงฆ์ ก็นับเป็นสังฆทานที่สมบูรณ์เช่นกัน ในภาคเหนือเรียกประเพณีนี้ว่า ประเพณีทานก๋วยสลาก นิยมปฏิบัติกันตั้งแต่เดือน 12 ถึงเดือนยี่ของทุกปี

21430217 1820544761293800 2227262200125554682 n

          สาเหตุที่ถือปฏิบัติกันเช่นนี้ก็เพราะว่า เป็นช่วงที่ชาวบ้านได้ทำนากันเสร็จแล้วหยุดพักผ่อน พระสงฆ์ก็จำพรรษาอยู่วัดไม่ได้ไปไหน มีการรวมตัวของคณะศรัทธาทั้งหมู่บ้านนำผลไม้และอาหารคาวหวาน รวมทั้งไทยทานต่างๆไปตั้งเป็นกัณฑ์สลากถวายพระภิกษุที่นิมนต์มาจากวัดต่าง ๆ เป็นประเพณีใหญ่สำหรับหมู่บ้านและวัดนั้น ๆ โดยในแต่ละภูมิภาคมีรายละเอียดการจัดประเพณีแตกต่างกันไปบ้าง สำหรับในปีนี้ จังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะศรัทธาต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่านและหน่วยงานต่างๆ ได้จัดถวายทานสลากภัต ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีบรรดาพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป นำเส้นสลากมารวมกัน จำนวน 1,290 ใบ จากนั้นเจ้าหน้าที่นำเส้นลากมารวมกันและจับสลากเส้นให้แต่ละวัด สลากแต่ละกองเรียกกัณฑ์ฉลากซึ่งมีเส้นสลากระบุเบอร์และชื่อเจ้าภาพให้พระจับ เมื่อพระจับได้ก็ให้เจ้าภาพนำไปถวายตามเบอร์ของตน ไม่สามารถเจาะจงพระสงฆ์ได้ ถ้าเป็นกองใหญ่พระท่านก็เมตตาไปรับและอ่านข้อความที่เขียนไว้อีกครั้ง กล่าวอนุโมทนาคาถา และให้พร ส่วนอานิสงส์สลากภัต เนื่องจากเป็นการทำบุญที่แตกต่างจากธรรมดาเพราะมีการจับสลาก แล้วก็ถวายไปตามรายชื่อพระภิกษุสามเณรที่จับได้นั้น การทำบุญนี้เป็นการไม่จำเพาะเจาะจงว่าจะเป็นพระภิกษุรูปใดหรือสามเณรองค์ใดก็ยินดีถวายทั้งนั้น

21433249 1820544714627138 304002734672227645 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th