พิมพ์

21192193 1815239905157619 4796780809400757541 n

          นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดแต่งกลอนสุภาพ การวาดภาพ และการคัดไทย ในโครงการ ส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ปี 2560 ดำเนินกิจกรรมโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่านและทีมวิทยากรจากหน่วยงานภาคี
          เมื่อเร็วๆมานี้ ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถ.มหายศ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดแต่งกลอนสุภาพ การวาดภาพ และการคัดไทย ในโครงการ ส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ เทศบาลเมืองน่าน ปี 2560 ดำเนินกิจกรรมโดย งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และทีมวิทยากรจากหน่วยงานภาคี อาทิ รร.สตรีศรีน่าน สสจ.น่าน จนท.รพ.น่าน อ.วินัย ปราริปู ศิลปินน่าน/หอศิลป์ริมน่าน ฯลฯ

21192854 1815238978491045 5922200812309599653 n

          การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาที่สามารถระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพให้ประสานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 ซึ่งการดำเนินงานด้านเอดส์ของเขตเทศบาลเมืองน่าน ในปี 2559 เน้นในการให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้นักศึกษาที่วิทยาลัยสารพัดช่างและวิทยาลัยเทคนิคน่าน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร และโรงเรียนนันทบุรี จำนวนประมาณ 500 คน จากการทำแบบประเมินความรู้ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 83.75 และในกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษา ทั้ง 8 โรงเรียนในเทศบาลเมืองน่าน ได้ส่งเสริมความรู้โดยการแสดงออกในการวาดภาพระบายสี และแต่งคำขวัญ มีโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือ ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมประกวด คิดเป็นร้อยละ 50 
          การดำเนินงานด้านเอดส์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ บูรณาการ การดำเนินงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย และช่วยหนุนเสริมซึ่งกันและกันทั้งด้านทรัพยากร องค์ความรู้ ผลักดันเชิงนโยบาย การดูแลรักษาและการส่งต่อ การป้องกันและส่งเสริม เพื่อลดการซ้ำซ้อนของการทำงานและมีความครอบคลุม และต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมาย 

21192818 1815238851824391 7982828760334442147 n

          คือเยาวชนในระบบการศึกษาจะได้มีความรู้และทักษะชีวิตในการป้องกันโรคเอดส์ รวมถึงสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะชีวิตที่ได้รับจากการอบรม เพื่อเป็นการป้องกันตัวเอง ครอบครัว รวมถึงบุคคลใกล้ชิด อีกทั้งเป็นแกนนำในการดำเนินงานด้านการป้องกันโรคเอดส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงจัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ เทศบาลเมืองน่าน ปี 2560 โดยมีกลุ่มสามเณรและนักเรียนเป้าหมาย จาก 10 สถาบันการศึกษาในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ได้แก่ 1.รร.ดรุณวิทยาฯ 2.รร.จุมปีวนิดาภรณ์ฯ 3.รร.สามัคคีวิทยาคารฯ 4.รร.ซินจง 5.รร.น่านคริสเตียนศึกษา 6.รร.ราชานุบาล 7.รร.บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 8.รร.นันทบุรีวิทยาฯ 9.รร.สตรีศรีน่าน 10. รร.อนุบาลอยู่วิทยา ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานด้านเอดส์ในพื้นที่ มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเทศบาลเมืองน่านต่อไป ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาให้มีการเรียนการสอนในเรื่องการป้องกันโรคเอดส์และเพื่อให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับการเยี่ยม ประเมินอาการจากเจ้าหน้าที่

21314790 1815238765157733 7927836739538754136 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th