กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองน่าน

Latest 20 threads of all forums

21192193 1815239905157619 4796780809400757541 n

          นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดแต่งกลอนสุภาพ การวาดภาพ และการคัดไทย ในโครงการ ส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ปี 2560 ดำเนินกิจกรรมโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่านและทีมวิทยากรจากหน่วยงานภาคี
          เมื่อเร็วๆมานี้ ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถ.มหายศ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดแต่งกลอนสุภาพ การวาดภาพ และการคัดไทย ในโครงการ ส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ เทศบาลเมืองน่าน ปี 2560 ดำเนินกิจกรรมโดย งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และทีมวิทยากรจากหน่วยงานภาคี อาทิ รร.สตรีศรีน่าน สสจ.น่าน จนท.รพ.น่าน อ.วินัย ปราริปู ศิลปินน่าน/หอศิลป์ริมน่าน ฯลฯ

21192854 1815238978491045 5922200812309599653 n

          การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาที่สามารถระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพให้ประสานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 ซึ่งการดำเนินงานด้านเอดส์ของเขตเทศบาลเมืองน่าน ในปี 2559 เน้นในการให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้นักศึกษาที่วิทยาลัยสารพัดช่างและวิทยาลัยเทคนิคน่าน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร และโรงเรียนนันทบุรี จำนวนประมาณ 500 คน จากการทำแบบประเมินความรู้ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 83.75 และในกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษา ทั้ง 8 โรงเรียนในเทศบาลเมืองน่าน ได้ส่งเสริมความรู้โดยการแสดงออกในการวาดภาพระบายสี และแต่งคำขวัญ มีโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือ ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมประกวด คิดเป็นร้อยละ 50 
          การดำเนินงานด้านเอดส์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ บูรณาการ การดำเนินงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย และช่วยหนุนเสริมซึ่งกันและกันทั้งด้านทรัพยากร องค์ความรู้ ผลักดันเชิงนโยบาย การดูแลรักษาและการส่งต่อ การป้องกันและส่งเสริม เพื่อลดการซ้ำซ้อนของการทำงานและมีความครอบคลุม และต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมาย 

21192818 1815238851824391 7982828760334442147 n

          คือเยาวชนในระบบการศึกษาจะได้มีความรู้และทักษะชีวิตในการป้องกันโรคเอดส์ รวมถึงสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะชีวิตที่ได้รับจากการอบรม เพื่อเป็นการป้องกันตัวเอง ครอบครัว รวมถึงบุคคลใกล้ชิด อีกทั้งเป็นแกนนำในการดำเนินงานด้านการป้องกันโรคเอดส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงจัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ เทศบาลเมืองน่าน ปี 2560 โดยมีกลุ่มสามเณรและนักเรียนเป้าหมาย จาก 10 สถาบันการศึกษาในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ได้แก่ 1.รร.ดรุณวิทยาฯ 2.รร.จุมปีวนิดาภรณ์ฯ 3.รร.สามัคคีวิทยาคารฯ 4.รร.ซินจง 5.รร.น่านคริสเตียนศึกษา 6.รร.ราชานุบาล 7.รร.บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 8.รร.นันทบุรีวิทยาฯ 9.รร.สตรีศรีน่าน 10. รร.อนุบาลอยู่วิทยา ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานด้านเอดส์ในพื้นที่ มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเทศบาลเมืองน่านต่อไป ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาให้มีการเรียนการสอนในเรื่องการป้องกันโรคเอดส์และเพื่อให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับการเยี่ยม ประเมินอาการจากเจ้าหน้าที่

21314790 1815238765157733 7927836739538754136 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

 

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

213226
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
102
174
2505
209647
7882
5116
213226

Your IP: 100.24.125.162
2020-10-31 22:06
Scroll to top