21149912 1814269825254627 527079045452427710 n

          การประชุมหารือคณะทีมงานวางแผนเมือง (PT: Planning Team) คณะกรรมการประสานงานโครงการ ติดตามความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ของการพัฒนาเมืองในอนาคต (Thailand Future Cities Project: TFCP) กรณี : เทศบาลเมืองน่านได้รับการคัดเลือกจากสภาพัฒน์และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JIGA) ให้เป็น 1 ใน 6 เมืองนำร่องของประเทศไทยเพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต
          31 ส.ค.2560 ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ คณะทำงานวางแผนเมือง (PT : Planning Team) โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ที่ประกอบด้วยคณะผู้แทนจากองค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีนายสุรพล เธียรสูตร เป็นประธานคณะทำงานฯ ประชุมหารือ เพื่อระดมความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามแผนแม่บทและปฏิบัติการการพัฒนาเมืองน่าน ภายใต้แนวคิดการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต บริหารจัดการและขับเคลื่อนกิจกรรมนำร่องตามแผนการพัฒนาเมืองที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคี (Stakeholder Engagement) พัฒนาและดำเนินโครงการ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่การพัฒนาเมืองในมิติด้านต่างๆให้เกิดความยั่งยืน (Sustainability Future City)

21192808 1814270598587883 2477956175700306699 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวว่า เทศบาลเมืองน่าน เป็นหนึ่งในเทศบาล ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นเมืองนำร่องภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนานโยบาย แนวคิดและกลไกการดำเนินงานของการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน สำหรับเมืองในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JIGA) และเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคตได้ให้ความสำคัญ ในการพัฒนาเมืองในอนาคต โดยยึดหลักแนวทางทั้ง 4 แนวได้แก่ แนวทางแบบองค์รวม แนวทางระดับภูมิภาค มุมมองต่ออนาคต และแนวทางการทำงานร่วมกัน จึงได้กำหนดให้คณะกรรมการประสานงานของโครงการแต่งตั้งคณะ ประกอบด้วย เทศบาลเมืองน่าน องค์การส่วนภูมิภาคของหน่วยงานหลัก สถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้ามาเป็นกรรมการแต่งตั้งคณะทีมงานวางแผนเมือง (PT: Planning Team) ทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานโครงการ (PCC : Project Coordination Committee) 

21270986 1814269581921318 4798527405447504599 n

          ประกอบด้วยจังหวัดน่านองค์กรส่วนภูมิภาคของหน่วยงานหลักสถาบันการศึกษาที่เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการประสานงานโครงการฯเพื่อพัฒนานโยบาย แนวคิด และกลไกลดำเนินงานพัฒนาเมือง โครงการสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคตโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนานโยบายแนวความคิดและกลไกการดำเนินงานของการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืนสำหรับเมืองในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JIGA) 
          ประเทศไทยจำเป็นต้องมีนโยบายและกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการตระหนักถึงการเติบโตอย่างสมดุลและความยั่งยืนของประเทศเพื่อเสริมสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในแต่ละเมือง ดังนั้นการทำงานที่ดีของโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม และการสร้างงานจึงควรมีการเตรียมพร้อมสำหรับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นวิสัยทัศน์ในระยะยาวและการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต เพื่อสร้างกรอบความคิดในการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืนในประเทศไทย และเพื่อพัฒนาเครื่องมือหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการนำกรอบแนวคิดไปปฏิบัติจริงและมาตรการสำหรับการวัดความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต

21150181 1814269645254645 2679116376713302731 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

219875
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
200
473
1844
216834
1264
5380
219875

Your IP: 3.219.31.204
2020-12-04 23:13
Scroll to top