21192433 1812407182107558 1003205320708180640 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดหาพัสดุและเบิกจ่าย เทศบาลเมืองน่าน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ ใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สร้างความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเกิดความคุ้มค่า ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง หนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล
          29 ส.ค.2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดหาพัสดุและเบิกจ่าย เทศบาลเมืองน่าน นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า จากการที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือเริ่มใช้บังคับในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป และยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายฉบับนี้ได้วางกรอบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยกำหนดรายละเอียดอันเป็นมาตรฐานกลางที่หน่วยงานของภาครัฐต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน อีกทั้งมีหลักการที่ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ นอกจากนี้กฎหมายฉบับดังกล่าว ยังกำหนดหลักการที่คำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและความคุ้มค่า ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของแผ่นดินอีกด้วย 

21106009 1812406475440962 4796748735507699618 n

          นายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวฯของเทศบาลเมืองน่าน มุ่งหวังให้พนักงานเทศบาลมีความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระเบียบกระทรวงการคลัง และกฎกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอน ในการจัดหาตามมาตรการด้านการป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่มีวัตถุประสงค์ให้มีการจัดหาพัสดุไว้ใช้ในราชการ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ประหยัด เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ต่อไป

21106791 1812408592107417 6708499561273214362 n

21105668 1812408818774061 3517027383840031244 n

21078630 1812408738774069 5434009806204328040 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

219882
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
207
473
1851
216834
1271
5380
219882

Your IP: 3.219.31.204
2020-12-04 23:30
Scroll to top