พิมพ์

21105461 1806880432660233 5222705314596586549 n

          24 ส.ค.2560 ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายอาทิตย์ บุญคง ปลัดเทศบาลเมืองน่านกรรมการกองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นำโดย พ.ต.ต.ศุภวัฒน์ สุพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนฯ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้นำประสบการณ์ที่ได้รับไปประใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยรองนายกเทศมนตรีเมืองน่านได้บรรยายพิเศษ ถึงแนวทางการดำเนินงานของกองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่านในกิจกรรมโครงการประเภทต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนโดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน อาทิ การรณรงค์ลด เลิก การใช้ภาชนะโฟมในพื้นที่ โครงการลดอาหาร หวาน มัน เค็ม โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

20993910 1806878712660405 5677611492284704083 n

          กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองน่าน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมา มีภารกิจสร้างหลักประกันสุขภาพให้เกิดขึ้นกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ภายไต้ยุทธศาสตร์ของกองทุนมุ่งส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ 1.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริหารสุขภาพของหน่วยบริการ สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่ม/องค์กรหรือประชาชนและหน่วยงานอื่นในพื้นที่ 3.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนและเสริมกิจกรรมสร้างเสริมป้องกันฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิทั้งเด็กเล็ก ผู้พิการและผู้สูงอายุ 4.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 5.กิจกรรม/โครงการกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ โดยได้รับงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองน่าน ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่องานหลักประกันสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน โทรศัพท์ 054-710234 ต่อ 107

20994317 1806878495993760 5363316652573651638 n

21078648 1806879369327006 1437139044216683779 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th