พิมพ์

21034379 1806869635994646 6882337713831300180 n

          24 ส.ค.2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมเวียงแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมเวทีการประชุมชี้แจง “โครงการ วางแผนแม่บทการพัฒนาเมือง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการค้าการลงทุนให้กับเมืองรองรับการเชื่อมโยงสู่ GMS และ ASEAN+3 โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากจังหวัดเชียงราย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาโดรงการ โดยมี ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล เป็นหัวหน้าโครงการ ทั้งนี้เพื่อสร้างแผนแม่บทการพัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการค้า การลงทุน รวมถึงจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับการใช้พื้นที่ย่านการค้า การลงทุนของเมือง ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ตาม"โครงการวางแผนแม่บทการพัฒนาเมือง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้านการค้า การลงทุน ให้กับเมืองรองรับการเชื่อมโยงสู่ GMS และ ASEAN+3"
          กรอบความร่วมมือ GMS (Greater Mekong Sub-region) หรืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ประกอบไปด้วย ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยจะครอบคลุมเนื้อที่ 2.34 ล้านตารางกิโลเมตร มีประชากรรวม 257.5 ล้านคน 

20993071 1806869092661367 6286013510795022464 n

          โดยโครงการนี้มีชื่อเต็มว่า GMS Economic Corridors หรือ ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การค้า การลงทุนและบริการ เพื่อให้เกิดการจ้างงาน, ยกระดับการครองชีพ, การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน, การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ผ่านกลยุทธ์หลัก 3 ด้าน คือ สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกัน (Connectivity) เพื่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) โดยการรวมกลุ่มกันในอนุภูมิภาค (Community)
          โครงการนี้ได้รับเงินอุดหนุนจาก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ ADB (Asian Development Bank) ในการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานหลายแขนง โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมทางถนน แต่ก็รวมถึงระบบไฟฟ้า โทรคมนาคม สิ่งแวดล้อม และกฎหมายด้วย สำหรับสาขาความร่วมมือของ GMS มี 9 สาขา ได้แก่ คมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม พลังงาน การค้า การลงทุน เกษตร สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

21034165 1806869079328035 2427071383683518987 n


          กลุ่มอาเซียน+3 (ASEAN+3, ASEAN Plus 3, อาเซียนบวกสาม) จะประกอบด้วยสมาชิก 13 ชาติ คือ 10 ชาติสมาชิกอาเซียน อันได้แก่ ประเทศไทย ประเทศพม่า ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา และประเทศบรูไน รวมกับประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลีใต้ โดยทั้ง 13 ประเทศจะมีประชากรรวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรของทั้งโลก และจะมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ถึง 9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 16 ของ GDP รวมทั้งโลก) ในขณะที่ยอดทรัพย์สินที่เป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึง 3.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (สูงกว่า 50% ของเงินทุนสำรองของโลก)
          การจัดตั้งกลุ่มอาเซียน+3 นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันของกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่อีก 3 ประเทศ ซึ่งรวมกันเรียกว่า ชุมชนเอเชียตะวันออก (East Asian Community) และมีข้อตกลงกันเพื่อความร่วมมือในด้านต่างๆ 5 ด้าน ดังนี้1. ด้านการเมืองและความมั่นคง2. ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงิน3. ด้านพลังงาน4. สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลก5. ด้านสังคมและวัฒนธรรมเป้าหมายความร่วมมือกันของอาเซียน+3 หรือประชาคมเอเชียตะวันออก การรวมกันเป็นกลุ่มอาเซียน+3 จะเป็นการนำไปสู่การจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออกในอนาคต ซึ่งชาติสมาชิกทั้งหมดจะร่วมมือและสนับสนุนกันในด้านต่างๆ โดยมีความร่วมมือ 6 ด้านที่จะต้องเร่งผลักดัน ดังนี้ 1. การร่วมกันกำหนดกฎระเบียบในภูมิภาค 2. การตั้งเขตการค้าเสรี 3. ข้อตกลงความร่วมมือทางการเงินและการคลัง 4. เขตความร่วมมือและมิตรภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมอาวุธ 5.การคมนาคมและเครือข่ายการสื่อสาร 6.ด้านสิทธิมนุษยชนและพันธะกรณีต่างๆ

21032761 1806872652661011 9178732818901515427 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th