21034379 1806869635994646 6882337713831300180 n

          24 ส.ค.2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมเวียงแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมเวทีการประชุมชี้แจง “โครงการ วางแผนแม่บทการพัฒนาเมือง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการค้าการลงทุนให้กับเมืองรองรับการเชื่อมโยงสู่ GMS และ ASEAN+3 โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากจังหวัดเชียงราย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาโดรงการ โดยมี ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล เป็นหัวหน้าโครงการ ทั้งนี้เพื่อสร้างแผนแม่บทการพัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการค้า การลงทุน รวมถึงจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับการใช้พื้นที่ย่านการค้า การลงทุนของเมือง ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ตาม"โครงการวางแผนแม่บทการพัฒนาเมือง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้านการค้า การลงทุน ให้กับเมืองรองรับการเชื่อมโยงสู่ GMS และ ASEAN+3"
          กรอบความร่วมมือ GMS (Greater Mekong Sub-region) หรืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ประกอบไปด้วย ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยจะครอบคลุมเนื้อที่ 2.34 ล้านตารางกิโลเมตร มีประชากรรวม 257.5 ล้านคน 

20993071 1806869092661367 6286013510795022464 n

          โดยโครงการนี้มีชื่อเต็มว่า GMS Economic Corridors หรือ ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การค้า การลงทุนและบริการ เพื่อให้เกิดการจ้างงาน, ยกระดับการครองชีพ, การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน, การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ผ่านกลยุทธ์หลัก 3 ด้าน คือ สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกัน (Connectivity) เพื่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) โดยการรวมกลุ่มกันในอนุภูมิภาค (Community)
          โครงการนี้ได้รับเงินอุดหนุนจาก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ ADB (Asian Development Bank) ในการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานหลายแขนง โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมทางถนน แต่ก็รวมถึงระบบไฟฟ้า โทรคมนาคม สิ่งแวดล้อม และกฎหมายด้วย สำหรับสาขาความร่วมมือของ GMS มี 9 สาขา ได้แก่ คมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม พลังงาน การค้า การลงทุน เกษตร สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

21034165 1806869079328035 2427071383683518987 n


          กลุ่มอาเซียน+3 (ASEAN+3, ASEAN Plus 3, อาเซียนบวกสาม) จะประกอบด้วยสมาชิก 13 ชาติ คือ 10 ชาติสมาชิกอาเซียน อันได้แก่ ประเทศไทย ประเทศพม่า ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา และประเทศบรูไน รวมกับประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลีใต้ โดยทั้ง 13 ประเทศจะมีประชากรรวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรของทั้งโลก และจะมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ถึง 9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 16 ของ GDP รวมทั้งโลก) ในขณะที่ยอดทรัพย์สินที่เป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึง 3.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (สูงกว่า 50% ของเงินทุนสำรองของโลก)
          การจัดตั้งกลุ่มอาเซียน+3 นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันของกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่อีก 3 ประเทศ ซึ่งรวมกันเรียกว่า ชุมชนเอเชียตะวันออก (East Asian Community) และมีข้อตกลงกันเพื่อความร่วมมือในด้านต่างๆ 5 ด้าน ดังนี้1. ด้านการเมืองและความมั่นคง2. ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงิน3. ด้านพลังงาน4. สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลก5. ด้านสังคมและวัฒนธรรมเป้าหมายความร่วมมือกันของอาเซียน+3 หรือประชาคมเอเชียตะวันออก การรวมกันเป็นกลุ่มอาเซียน+3 จะเป็นการนำไปสู่การจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออกในอนาคต ซึ่งชาติสมาชิกทั้งหมดจะร่วมมือและสนับสนุนกันในด้านต่างๆ โดยมีความร่วมมือ 6 ด้านที่จะต้องเร่งผลักดัน ดังนี้ 1. การร่วมกันกำหนดกฎระเบียบในภูมิภาค 2. การตั้งเขตการค้าเสรี 3. ข้อตกลงความร่วมมือทางการเงินและการคลัง 4. เขตความร่วมมือและมิตรภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมอาวุธ 5.การคมนาคมและเครือข่ายการสื่อสาร 6.ด้านสิทธิมนุษยชนและพันธะกรณีต่างๆ

21032761 1806872652661011 9178732818901515427 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

219880
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
205
473
1849
216834
1269
5380
219880

Your IP: 3.219.31.204
2020-12-04 23:27
Scroll to top