พิมพ์

21032327 1804992682849008 3602498971813760526 n

          ติดตามบรรยากาศการเรียนการสอนโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองน่าน โรงเรียนผู้สูงอายุเสี้ยวดอกขาว เทศบาลเมืองน่าน สัปดาห์นี้นายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 เตรียมศึกษาดูงานนอกสถานที่และเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงวัย ด้วยภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ
          (22 ส.ค.2560) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน บรรยากาศห้องเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เสี้ยวดอกขาว เทศบาลเมืองน่าน สัปดาห์นี้ ยังคงมีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าชั้นเรียนเป็นจำนวนมากเหมือนเช่นเคย โดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรม และศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 เตรียมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จ.สุโขทัย ในวันที่ 6-7 ก.ย. 2560 และเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ด้วยภูมิปัญญาของผู้สูงอายุกับ ดร.ไพจิตรา ล้อสกุลทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูงด้านผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จ พระยุพราชปัว

20915250 1804993042848972 8964178510712742773 n

          จากสถิติข้อมูลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองน่าน ปี 2558 จำนวน 2,897 คน ปี 2559 จำนวน 3,006 คน และ ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน ปี 2560 จำนวน 4,200 คน จะเห็นว่า มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ประกอบกับนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านนำโดยนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายกสุรพล เธียรสูตร มีแนวทางให้จัดตั้งตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุขึ้น หนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือโรงเรียนผู้สูงอายุเสี้ยวดอกขาวซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดการรวมกลุ่มเสริมสร้างการพัฒนาตนเอง เสริมสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจมีกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุ เสริมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ซึ่งจะช่วยสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ลูกหลาน นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ลูกหลานได้อีกช่องทางหนึ่ง ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุนั้น นอกจากได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการร่วมดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วกลุ่มพลังสำคัญนั่นก็คือ นักเรียนผู้สูงอายุที่เข้าร่วม กิจกรรมในแต่ละครั้ง ที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้โรงเรียนผู้สูงอายุได้ดำเนินการและจัดกิจกรรมต่างๆให้ประสบผลสำเร็จ

21034474 1804992052849071 6475851235920038474 n

          เทศบาลเมืองน่าน จึงได้ใช้ชุมชนเป็นฐาน และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ แกนนำ อาสาสมัคร ชุมชน องค์กร เครือข่าย จากภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ได้แก่ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการเพื่อการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพผู้สูงอายุและสมาชิกอื่นๆในชุมชน เพื่อเป็นศูนย์รวมการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน เป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และเป็นศูนย์ข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่นั้นๆ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ มีคณะกรรมการหลายฝ่าย ซึ่งจะทำหน้าที่และกิจกรรมแตกต่างกันออกไปเพื่อให้ครอบคลุมการดูแลผู้สูงอายุ ให้ครบทุกมิติ ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมอาชีพจะได้จัดหาอาชีพและรายได้เพิ่มให้ผู้สูงอายุ ด้านสวัสดิการ ดูแลให้ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและครบถ้วน โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ จัดให้มีกิจกรรมกระบวนการที่จะให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุเสี้ยวดอกขาวต่อไป

21032397 1804992039515739 7180953802834183855 n

 

ทัตติ งานอ่อน /ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th