21032327 1804992682849008 3602498971813760526 n

          ติดตามบรรยากาศการเรียนการสอนโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองน่าน โรงเรียนผู้สูงอายุเสี้ยวดอกขาว เทศบาลเมืองน่าน สัปดาห์นี้นายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 เตรียมศึกษาดูงานนอกสถานที่และเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงวัย ด้วยภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ
          (22 ส.ค.2560) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน บรรยากาศห้องเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เสี้ยวดอกขาว เทศบาลเมืองน่าน สัปดาห์นี้ ยังคงมีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าชั้นเรียนเป็นจำนวนมากเหมือนเช่นเคย โดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรม และศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 เตรียมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จ.สุโขทัย ในวันที่ 6-7 ก.ย. 2560 และเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ด้วยภูมิปัญญาของผู้สูงอายุกับ ดร.ไพจิตรา ล้อสกุลทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูงด้านผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จ พระยุพราชปัว

20915250 1804993042848972 8964178510712742773 n

          จากสถิติข้อมูลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองน่าน ปี 2558 จำนวน 2,897 คน ปี 2559 จำนวน 3,006 คน และ ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน ปี 2560 จำนวน 4,200 คน จะเห็นว่า มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ประกอบกับนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านนำโดยนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายกสุรพล เธียรสูตร มีแนวทางให้จัดตั้งตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุขึ้น หนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือโรงเรียนผู้สูงอายุเสี้ยวดอกขาวซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดการรวมกลุ่มเสริมสร้างการพัฒนาตนเอง เสริมสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจมีกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุ เสริมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ซึ่งจะช่วยสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ลูกหลาน นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ลูกหลานได้อีกช่องทางหนึ่ง ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุนั้น นอกจากได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการร่วมดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วกลุ่มพลังสำคัญนั่นก็คือ นักเรียนผู้สูงอายุที่เข้าร่วม กิจกรรมในแต่ละครั้ง ที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้โรงเรียนผู้สูงอายุได้ดำเนินการและจัดกิจกรรมต่างๆให้ประสบผลสำเร็จ

21034474 1804992052849071 6475851235920038474 n

          เทศบาลเมืองน่าน จึงได้ใช้ชุมชนเป็นฐาน และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ แกนนำ อาสาสมัคร ชุมชน องค์กร เครือข่าย จากภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ได้แก่ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการเพื่อการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพผู้สูงอายุและสมาชิกอื่นๆในชุมชน เพื่อเป็นศูนย์รวมการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน เป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และเป็นศูนย์ข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่นั้นๆ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ มีคณะกรรมการหลายฝ่าย ซึ่งจะทำหน้าที่และกิจกรรมแตกต่างกันออกไปเพื่อให้ครอบคลุมการดูแลผู้สูงอายุ ให้ครบทุกมิติ ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมอาชีพจะได้จัดหาอาชีพและรายได้เพิ่มให้ผู้สูงอายุ ด้านสวัสดิการ ดูแลให้ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและครบถ้วน โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ จัดให้มีกิจกรรมกระบวนการที่จะให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุเสี้ยวดอกขาวต่อไป

21032397 1804992039515739 7180953802834183855 n

 

ทัตติ งานอ่อน /ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

219876
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
201
473
1845
216834
1265
5380
219876

Your IP: 3.219.31.204
2020-12-04 23:16
Scroll to top