พิมพ์

20953953 1803827079632235 7460361059859580098 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเปิดโครงการ เทศบาลเมืองน่านน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (low carbon city) ในพื้นที่ชุมชนบ้านดอนแก้ว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มุ่งสร้างกระแสการรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือของชุมชน

          เมื่อเร็วๆมานี้ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเปิดโครงการ เทศบาลเมืองน่านน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (low carbon city) ณ ศาลาบำเพ็ญบุญ บ้านดอนแก้ว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ปัจจุบันนี้ สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเรามีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากสืบเนื่องมาจากการทำลายสภาพสิ่งแวดล้อมของมนุษย์เราเอง ทั้งจากการตั้งใจและไม่ตั้งใจ เช่นการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อขยายพื้นที่ทำการเกษตร การขยายพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย การเติบโตของการอุตสาหกรรม และการเพิ่มของจำนวนประชากร ตลอดจนถึงมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม ควันพิษ น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก และของประเทศไทยเรา ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นปรากฏการณ์อันเนื่องจากโลกไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ จึงทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งก๊าซเรือนกระจกทำการเก็บกักความร้อนไม่ให้สะท้อนออกนอกผิวโลก ทำให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกเพิ่มสูงขึ้น โดยสาเหตุหลักที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) คลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (CFC3) และโอโซน (O3) ซึ่งมาจากการดำเนินกิจกรรมของมนุษย์เรา ได้แก่ การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่ง และการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอย ได้ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนตามมา ซึ่งปัญหาสภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาของทุกคนที่ต้องร่วมกันแก้ไข เพื่อเป็นการร่วมรักษาโลกของเรา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นโลกสีเขียวที่น่าอยู่ของลูกหลานของเรา ต่อไป 

20915296 1803826979632245 1297304261754845710 n

          เทศบาลเมืองน่าน จึงได้จัดทำโครงการเทศบาลเมืองน่านน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกอบรมและส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ได้มีการดำเนินงานกิจกรรมลดการใช้พลังงาน ตลอดจนการเป็นผู้นำในกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านการลด คัดแยกขยะมูลฝอย การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับแกนนำกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสิ่งแวดล้อม เยาวชน และผู้สูงอายุ ประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนของตนเอง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสิ่งแวดล้อม เยาวชน และผู้สูงอายุ ประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการแปรรูปจากผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิล ก่อให้เกิดการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วรวรรณ นาคบรรพต นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

20915620 1803826996298910 2046887088678158418 n

20882943 1803829752965301 7677024115006780602 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th