20953953 1803827079632235 7460361059859580098 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเปิดโครงการ เทศบาลเมืองน่านน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (low carbon city) ในพื้นที่ชุมชนบ้านดอนแก้ว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มุ่งสร้างกระแสการรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือของชุมชน

          เมื่อเร็วๆมานี้ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเปิดโครงการ เทศบาลเมืองน่านน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (low carbon city) ณ ศาลาบำเพ็ญบุญ บ้านดอนแก้ว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ปัจจุบันนี้ สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเรามีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากสืบเนื่องมาจากการทำลายสภาพสิ่งแวดล้อมของมนุษย์เราเอง ทั้งจากการตั้งใจและไม่ตั้งใจ เช่นการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อขยายพื้นที่ทำการเกษตร การขยายพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย การเติบโตของการอุตสาหกรรม และการเพิ่มของจำนวนประชากร ตลอดจนถึงมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม ควันพิษ น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก และของประเทศไทยเรา ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นปรากฏการณ์อันเนื่องจากโลกไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ จึงทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งก๊าซเรือนกระจกทำการเก็บกักความร้อนไม่ให้สะท้อนออกนอกผิวโลก ทำให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกเพิ่มสูงขึ้น โดยสาเหตุหลักที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) คลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (CFC3) และโอโซน (O3) ซึ่งมาจากการดำเนินกิจกรรมของมนุษย์เรา ได้แก่ การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่ง และการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอย ได้ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนตามมา ซึ่งปัญหาสภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาของทุกคนที่ต้องร่วมกันแก้ไข เพื่อเป็นการร่วมรักษาโลกของเรา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นโลกสีเขียวที่น่าอยู่ของลูกหลานของเรา ต่อไป 

20915296 1803826979632245 1297304261754845710 n

          เทศบาลเมืองน่าน จึงได้จัดทำโครงการเทศบาลเมืองน่านน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกอบรมและส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ได้มีการดำเนินงานกิจกรรมลดการใช้พลังงาน ตลอดจนการเป็นผู้นำในกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านการลด คัดแยกขยะมูลฝอย การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับแกนนำกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสิ่งแวดล้อม เยาวชน และผู้สูงอายุ ประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนของตนเอง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสิ่งแวดล้อม เยาวชน และผู้สูงอายุ ประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการแปรรูปจากผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิล ก่อให้เกิดการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วรวรรณ นาคบรรพต นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

20915620 1803826996298910 2046887088678158418 n

20882943 1803829752965301 7677024115006780602 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

219872
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
197
473
1841
216834
1261
5380
219872

Your IP: 3.219.31.204
2020-12-04 23:03
Scroll to top