พิมพ์

20954062 1803817812966495 8471933624541929805 n

          โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยเทศบาลเมืองน่าน ณ ชุมชนบ้านสวนหอม มุ่งหวังให้เยาวชนสร้างความสัมพันธ์ ปรองดองสมานฉันท์ในหมู่คณะและใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
          เมื่อเร็วๆมานี้ ณ ศาลาวัดสวนหอม นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเปิดโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยเทศบาลเมืองน่าน ณ ชุมชนบ้านสวนหอม พร้อมด้วย หัวหน้าบ้านบ้านสวนหอม ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองน่าน ผองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 

20914421 1803817792966497 4492763114365593337 n

          โดยนายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวว่าเด็กและเยาวชน ถือได้ว่าเป็นอนาคตของชาติ แต่ปัจจุบันกลับพบว่า เด็กและเยาวชนบางส่วนต้องเผชิญกับปัญหา กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ การมั่วสุมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ขวางกั้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน หรือทำให้เด็กและเยาวชนหลงทาง ทำให้สูญเสียเวลา เงิน ทรัพยากร บางรายถึงกับหมดอนาคต เทศบาลเมืองน่านได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้เด็ก เยาวชน ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด และสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน เพื่อทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่อไป นับเป็นโอกาสที่ดีของเด็กและเยาวชน ที่ได้เข้ามาร่วม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพราะจะได้มีความรู้ และทักษะเบื้องต้นในการดำเนินชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด และยังสามารถให้คำแนะนำกับเพื่อนได้ นอกจากนั้นยังจะได้เรียนรู้ พบปะเพื่อนใหม่ๆ ณ วัดสวนหอมโดยได้สนับสนุนสถานที่ และคณะวิทยากรจากกลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลน่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นวิทยากร กำนันตำบลผาสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าบ้านสวนหอม แกนนำชุมชนที่ได้ประสานเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

20992671 1803817796299830 3721776921911918315 n

20882918 1803818106299799 4642938661769638493 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th