พิมพ์

20994043 1803804986301111 8650025778686331757 n

          21 ส.ค.60 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายวิจิตร ไชยมงคล ประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 โดยมีการพิจารณาในที่ประชุม ญัตติ : ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมเอกสารประกอบโครงการ ในวาระที่ 2 และ 3 นอกจากนี้ยังมีกรณีญัตติที่น่าสนใจ ในระเบียบวาระ ญัตติ : ขอรับความเห็นชอบการกู้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรับจำนำ (สถานธนานุบาล) และ ญัตติ : ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ค่าอาหารกลางวันเพิ่มเติม

20953586 1803808499634093 2293255329615588683 n

21032593 1803805066301103 2655404497238200802 n

20953048 1803804979634445 4813483643097418770 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th