พิมพ์

20915141 1800525083295768 3301017209274134481 n

          18 ส.ค.2560 ณ ห้องประชุมเล็กอาคารประหยัดพลังงาน เทศบาลเมืองน่าน นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน กรรมการกองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กองก๋อย จ.แม่ฮ่องสอน โดยรองนายกเทศมนตรีเมืองน่านได้บรรยายพิเศษ ถึงแนวทางการดำเนินงานของกองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่านในกิจกรรมโครงการประเภทต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนโดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน อาทิ การรณรงค์ ลด เลิก การใช้ภาชนะโฟมในพื้นที่ โครงการลดอาหาร หวาน มัน เค็ม โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

20841779 1800524936629116 5651700660537551459 n
          กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองน่าน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมา มีภารกิจสร้างหลักประกันสุขภาพให้เกิดขึ้นกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ภายไต้ยุทธศาสตร์ของกองทุนมุ่งส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ 1.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริหารสุขภาพของหน่วยบริการ สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่ม/องค์กรหรือประชาชนและหน่วยงานอื่นในพื้นที่ 3.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนและเสริมกิจกรรมสร้างเสริมป้องกันฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิทั้งเด็กเล็ก ผู้พิการและผู้สูงอายุ 4.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 5.กิจกรรม/โครงการกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ โดยได้รับงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองน่าน ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่องานหลักประกันสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน โทรศัพท์ 054-710234 ต่อ 107

20841900 1800525119962431 7381471523256908191 n

20841103 1800524996629110 15054739724509917 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th