พิมพ์

20799468 1799461453402131 9173694503294283551 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านรับมอบโล่รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Environmentally Sustainable Cities Award) ในงาน 25 ปี กองทุนสิ่งแวดล้อม
          17 ส.ค.2560 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายอาทิตย์ บุญคง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน ร่วมงาน “25 ปี กองทุนสิ่งแวดล้อม” ภายใต้แนวคิด “กองทุนสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นตั้งใจ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา” พร้อมเข้ารับ โล่รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ (ASEAN Environmentally Sustainable Cities Award) โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานและมอบโล่รางวัล

19884475 1799461430068800 8767200260125034272 n
          รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Environmentally Sustainable Cities Award )เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เมืองต่างๆในประเทศสมาชิกอาเซียนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint: ASCC Blueprint

                      20840691 1799461333402143 4789293376809012824 n

          สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยประสานงานกลาง(National Focal Point) ของประเทศไทย จึงได้ทำการคัดเลือกชุมชนเมืองในประเทศ ที่มีผลการดำเนินงานที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้ารับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนต่อไป
          คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) ได้มีการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยประสานงานกลาง (National Focal Point) ของประเทศไทย ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการจัดทำกรอบการดำเนินงานด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน และพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน เป็นมาตรการกระตุ้นให้เมืองในภูมิภาคอาเซียนดำเนินงานตามกรอบและตัวชี้วัดอาเซียนนี้ ตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านอากาศ (Clean Air) ตัวชี้วัดด้านน้ำ (Clean Water) ตัวชี้วัดด้านขยะและพื้นที่สีเขียว (Clean and Green Land)

20882407 1799461336735476 1226973460853261591 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th