พิมพ์

20841169 1799442396737370 8196922198575356067 n

          17 ส.ค.2560 นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายธีระ คฤหานนท์ ผอ.กองช่าง นายสมศักดิ์ เชื้อหมอ ผอ.กองช่างสุขาภิบาล นายวินัย สุปินะ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดินจากเทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก นำโดยนายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด จากการที่เทศบาลนครแม่สอดได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการเติบโตด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน ฯลฯ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อนำเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ

20882594 1799442450070698 3564464053754860117 n

          โดยรองนายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินการโครงการนำสายไฟฟ้าลงดิน ทั้งระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ที่ดำเนินการเป็นที่แล้วเสร็จ โดยเฉพาะโครงการนำสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงดิน ตั้งแต่สี่แยก หัวเวียงใต้ (ร้านนราพาณิชย์) ถึงสามแยก สิงห์คำรณ (สวนตาลล่าง) ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนสุมนเทวราช (นำสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงดิน) ระยะที่ 2 ตั้งแต่สี่แยกหัวเวียงใต้ถึง สามแยกสวนตาล ระยะทาง 500 เมตร โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานหลักคือ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดน่าน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินการในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของเมืองเก่าน่านให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย นำมาซึ่งประโยชน์ต่อประชาชนและท้องถิ่น อีกทั้งยังจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้บรรยากาศการค้า การลงทุน และภาพรวมของเศรษฐกิจ คล่องตัวและมีศักยภาพ เพิ่มมากขึ้น โดยโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนสุมนเทวราช ตั้งแต่สี่แยก หัวเวียงใต้ (ร้านนราพาณิชย์) ถึงสามแยก สิงห์คำรณ (สวนตาลล่าง) ระยะทางประมาณ 500 เมตร ปัจจุบันดำเนินการเป็นที่แล้วเสร็จ

20953900 1799442166737393 4145835547124918714 n

          ส่วนเทคนิคที่ใช้ในการดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงดินของ กฟภ.คือดำเนินการเจาะดึงท่อลอดด้วยวิธี HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING เป็นวิธีการทำงานไม่ต้องขุดเปิดหน้าดิน เหมาะสำหรับงานท่อร้อยสายโทรศัพท์ งานวางท่อข้ามแม่น้ำ งานวางท่อก๊าซ งานวางท่อประปา ก่อนดำเนินการจะต้องสํารวจพื้นที่ในการเจาะเพื่อตรวจหาอุปสรรคใต้ดิน เช่น ท่อเดิม ท่อระบายน้ำ ฯลฯ จากนั้นจึงกำหนดพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องจักร โดยปกติเครื่องจักรที่ทําการเจาะลากท่อโดยวิธี HDD นี้ต้องการพื้นที่ในการวางเครื่องจักรประมาณ 7 เมตร และตําแหน่งที่ทําการเจาะจะห่างจากบ่อดัน ประมาณ 10-15 เมตร โดยประมาณซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความลึกของบ่อดันด้วย

20841862 1799442160070727 3590671978885461378 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102www.nancity.go.th