พิมพ์

20663619 1790769330938010 4208946833853521880 n

          วานนี้ (8 ส.ค.2560) ณ ห้องประชุมอาคารประหยัดพลังงาน เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ประธานกองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน นายเสริม ลอวิดาล ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกองทุนคนที่ 1 นายแพทย์คณิต ตันติศิริวิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกองทุนคนที่ 2 นายสมพงษ์ ธรรมราช ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองน่าน คณะกรรมการกองทุน อสม.ดีเด่นในพื้นที่ และ นายอาทิตย์ บุญคง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน กรรมการและเลขานุการ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลแบบเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี 2559 โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ นำโดยนายนิยม ศิริ สาธารณสุขอำเภอเมืองน่านและคณะ โดยคณะกรรมการกองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่านได้ร่วมบรรยายสรุปและนำเสนอข้อมูลการดำเนินการด้านต่างๆต่อคณะกรรมการในโอกาสนี้

20727852 1790769410938002 6662595809060037871 n

          กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองน่าน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมา มีภารกิจสร้างหลักประกันสุขภาพให้เกิดขึ้นกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ภายไต้ยุทธศาสตร์ของกองทุน คือ การป้องกันและลดโรคไม่ติดต่อ การควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ การลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ การปฏิบัติการอาหารปลอดภัย และการลดปัญหาในเด็กและเยาวชน เพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมาย คือ “เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน” กองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน มุ่งส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ 1.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริหารสุขภาพของหน่วยบริการ สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่ม/องค์กรหรือประชาชนและหน่วยงานอื่นในพื้นที่ 3.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนและเสริมกิจกรรมสร้างเสริมป้องกันฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิทั้งเด็กเล็ก ผู้พิการและผู้สูงอายุ 4.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 5.กิจกรรม/โครงการกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ โดยได้รับงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองน่าน กองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่านได้จัดทำประเด็นหลัก มุ่งเน้นในการดำเนินงานระหว่าง ปี 2559-2561 ได้แก่ 1.การส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันและลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2.การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 3.การส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 4.การส่งเสริมอาหารปลอดภัย 5.การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

20638323 1790769217604688 3260103443330591537 n

20638490 1790769210938022 2023048393455926719 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th