พิมพ์

20638086 1790748640940079 6451141006101856511 n

          นายกเทศมนตรีเมืองน่านเปิดกิจกรรม “ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการทำ Safe School Zone” ตามแนวทางการดำเนินงานเขตโรงเรียนปลอดภัย (Safe School Zone ) โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์ ต้นแบบโรงเรียนปลอดภัยของประเทศไทย 
          9 ส.ค.2560 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการทำ Safe School Zone” ตามแนวทางการดำเนินงานเขตโรงเรียนปลอดภัย (Safe School Zone ) โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์ ต้นแบบโรงเรียนปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดน่านและประเทศไทยร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูประถมศึกษากว่า 100 แห่งในพื้นที่ จ.น่าน ศึกษาดูงานเพื่อนำแนวทางไปปรับใช้ในโรงเรียนของตนมุ่งเน้นการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน

20638359 1790748554273421 6273634336682028634 n

          โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่านบ้านภูมินทร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยเพี่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชาการกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เทศบาลเมืองน่าน โรงพยาบาลน่าน สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน และภาคีเครือข่าย ตลอดจนชุมชน เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินโครงการ “โรงเรียนปลอดภัย” ซึ่งเป็นความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่ต้องมีกี่บริหารจัดการในการป้องกันการเกิดเหตุ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะตลอดจนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
ตามที่องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดนโยบาย “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ปี2554 - 2563”( Decade of Action For Road Safety 2011 – 2020 ) เพื่อกระตุ้นให้ภาครัฐและองค์กรต่างๆ ช่วยกันแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน Sate Kids Worldwide,USA จึงได้จัดทำโครงการ Safe School Zone หรือเขตโรงเรียนปลอดภัย ซึ่งพัฒนามาจากผลลัพธ์ของโครงการ Modal School Zone ในปี 2554 – 2556 (สนับสนุนโดย FedEx) เนื่องมาจากเด็กเดินเท้าจำนวนมาก พบเจอความเสี่ยงจากยานยนต์ที่สัญจรอยู่บนถนนรอบ ๆ เขตโรงเรียน โครงการ Safe School Zone นี้จึงเน้นความปลอดภัยของเด็กเดินเท้าบริเวณโดยรองโรงเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งจะเรียกว่า “ เขตโรงเรียน ” ( School Zone )

20708097 1790748550940088 8308667649378058998 n

          The U.S. National Center for Safe Routes to School ได้อธิบายว่า “Safe School Zone (เขตโรงเรียนปลอดภัย) จะเริ่มต้นตั้งแต่ประตูหน้า ครอบคลุมทุกเส้นทาง ทุกอาคารและโดยรอบโรงเรียนที่มี่การจราจรผ่าน” เป้าหมายสูงสุดของโครงการ คือ การแสดงให้เห็นว่าโครงการนี้สามารถดำเนินการเพื่อประโยชน์ของเด็ก ๆ ในประเทศต่าง ๆ ที่มีระดับทรัพยากรที่แตกต่างกัน และมีความหลากหลายของความเสี่ยงและปัญหารอบเขตโรงเรียน
          โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์เทศบาลเมืองน่านบ้านภูมินทร์ จ.น่าน ได้เข้าร่วมโครงการ Safe School Zone ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน และสามารถเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นได้ Safe Kids Thailand จึงร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ เทศบาลเมืองน่าน, โรงพยาบาลน่าน, สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน ,ทหาร ,ม.เกษตรศาสตร์ , ผู้นำชุมชน , วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ FedEx มีแผนพัฒนาให้โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ฯ เป็นโรงเรียนต้นแบบ Safe School Zone แก่โรงเรียนอื่น ๆใน จ.น่าน ผ่านรูปแบบการจัดศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการทำ Safe School Zone จากพื้นที่จริง โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานอย่างถาวร ตลอดจนเป็นตัวอย่างให้กับรัฐบาลและองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเพื่อเด็กเดินเท้าต่อไป

20622048 1790748817606728 2761423174839875525 n

 

ทัตติ งานอ่อน /ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th