พิมพ์

20637980 1782132488468361 8600068889224089322 n

          2 ส.ค.2560 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ลงพื้นที่ ซอย 5 ชุมชนบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ต.ผาสิงห์ ซึ่งเป็นหนึ่งชุมชมในเขตเทศบาลเมืองน่าน จากการที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในช่วงฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดิน ทำให้การสัญจรไปมาของรถทุกชนิดเป็นไปด้วยความยากลำบาก ถนนมีลักษณะเป็นโคลนและเป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดน้ำท่วมขัง ซึ่งล่าสุดเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่จัดรูปที่ดินดังกล่าวจึงได้ขุดร่องระบายน้ำที่ท่วมขังเพื่อให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

20525614 1782132625135014 5130623841268858937 n

          ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดิน จ.น่าน จากการที่กรมโยธาธิการและผังเมืองมีนโยบายให้ทุกจังหวัดดำเนินการพัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน ซึ่ง จ.น่านได้ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่แล้วเสร็จในปี 2558 และจาการดำเนินการดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเมืองที่เกิดประโยชน์ ดังนั้น ในปี 2559 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.น่าน กำหนดพื้นที่สำหรับดำเนินการจัดรูปที่ดินในพื้นที่ระยะที่ 2 ต.ในเวียง เขตเทศบาลเมืองน่าน ต.ผาสิงห์ และ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากโครงการระยะที่ 1 เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับเขตเมืองไม่ได้รับการพัฒนาถูกทิ้งร้างไว้เป็นเวลานาน เพื่อเป็นการพัฒนาที่ดินตามผังเมืองรวมเมืองน่าน แก้ไขปัญหาที่ดินรกร้างว่างเปล่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ หลังการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นจะปรากฏการจัดแปลงที่ดินใหม่ ระบบถนน สวนสาธารณะและพื้นที่เปิดโล่ง ระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ

20479905 1782131091801834 1103697125062411514 n

20525192 1782131158468494 1320405527647842760 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th